Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Omaolos symtombedömning berättar på ett tillförlitligt sätt om ifall dina symtom kräver professionell vård eller om det räcker med egenvård.

Omaolos symtombedömning berättar på ett tillförlitligt sätt om dina symtom kräver professionell vård eller om det räcker med egenvård. Rekommendationerna är baserade på de senaste vetenskapliga forskningsresultaten och God medicinsk praxis-rekommendationerna. Om ett besök på till exempel en hälsostation är nödvändigt och ditt område är med i Omaolo får du information om vem du ska kontakta. Även om du inte loggar in i Omaolo eller om tjänsten inte används i ditt område får du ändå grundläggande information om rekommenderad fortsatt vård och tips på tjänster i ditt område.

Med Omaolos servicebedömningar kan du bedöma dina möjligheter till stöd för närståendevård och vissa sociala tjänster.

Omaolos välbefinnandekontroll och välbefinnandecoachning hjälper dig att på ett förebyggande sätt ta hand om din hälsa och ditt välbefinnande.

Innehållet i Omaolo-tjänsten är baserat på medicinsk kunskap och forskning, validerade frågor och, när det gäller socialvård, de kriterier som fastställts i lag om rätt till sociala tjänster. Tjänsten analyserar svaren från användaren och använder den information som finns tillgänglig, vilket gör responsen så personlig som möjligt. Målet är att så smidigt som möjligt vägleda användaren till lämplig tjänst. Tjänsten ger också utan identifiering vårdanvisningar och tips angående tjänster i området.

Symtombedömningar

Omaolos symtombedömningar har gjorts upp för de vanligaste orsakerna till besök inom hälso- och sjukvården, där vårdvägar kan automatiseras och klienten styras till egenvård. Symtombedömningar ger ingen diagnos, utan enbart en bedömning av vilken typ av vård som behövs baserat på medicinsk kunskap och utifrån de svar användaren gett. När det gäller hur brådskande vårdbehovet är bedöms det hur snabbt tillståndet skulle förvärras utan vårdåtgärder.

För närvarande använder Soites mottagningar följande symtombedömningar:

 • ländryggssmärta eller ländryggsskada
 • luftvägsinfektion
 • coronavirusinfektion
 • ont i öronen eller lock för örat
 • halsont eller svalgsymtom
 • halsbränna
 • ändtarmsöppningssymtom
 • huvudvärk
 • diarré
 • misstanke om könssjukdom
 • varig sekretion, ökad tårvätskebildning eller rodnad i ögat
 • urinvägsinfektion
 • hosta
 • smärta, stelhet eller skada i skuldran
 • symtom eller skada i knät
 • allmän symtomenkät

Att använda Omaolo går snabbt och enkelt – inga köer eller onödiga besök

Omaolo effektiviserar kommunikationen mellan dig och yrkesutbildade personer.

Omaolo är ett säkert sätt att kommunicera med en yrkesutbildad person, och kommunikationen sker flexibelt oberoende av tid och plats. Bedömningarna ger tillförlitliga personliga svar. Samtidigt får yrkesutbildade personer mer information gällande ditt besök, vilket gör att mottagningsbesöken är kortare.

Servicebedömningar

Soite har också i bruk socialvårdens servicebedömningar i Omaolo. Med servicebedömningar bedöms ens egen eller en närståendes rätt till:

 • stöd för närståendevård
 • färdtjänst och
 • personlig assistans.

Hälsokontroller och coachning i fråga om välbefinnande

Omaolos helheter gällande välbefinnande omfattar flera tjänster som är utformade för att stödja ett helhetsbetonat sätt att bevara hälsa och välbefinnande och för att stödja egenvård och livsstilsförändringar i invånarnas dagliga liv. Helheten omfattar informationsblanketter inför tidsbestämda kontroller, en hälsokontroll, en kontroll av välbefinnandet och olika coachningar i fråga om välbefinnande.

Genom hälsokontroll är det möjligt att få information om ens eget hälsotillstånd jämfört med andra medborgare i samma ålder. Hälsokontrollen bedömer om du behöver kontakta hälso- och sjukvården eller om du kan förbättra ditt tillstånd bäst genom egna åtgärder. Till exempel är den välbefinnandecoachning som Omaolo erbjuder till god hjälp i detta.

Omaolos välbefinnandecoachning är också den fritt tillgänglig. Välbefinnandecoachningarna hjälper dig att bevara och främja din hälsa och ditt välbefinnande eller din familjs välbefinnande genom olika coachningar. Coachningar som utförs självständigt stöder din process.

Ta en titt också på dessa