Flytta dig till innehållet

Att utarbeta en fullmakt

En fullmakt utarbetas skriftligen så som ett testamente. Med en fullmakt befullmäktigar en person (fullmaktsgivare) en befullmäktigad att sköta sina ärenden. Den befullmäktigade ska ge sitt samtycke till uppgiften.

Fullmaktsgivaren fastställer själv de ärenden som fullmakten omfattar. Hen kan befullmäktiga den befullmäktigade att till exempel sköta hens tillgångar och andra ekonomiska ärenden. Befullmäktigandet kan också gälla ärenden som gäller hen, till exempel hens hälso- och sjukvård. Fullmaktsgivaren kan själv fastställa hur den befullmäktigades verksamhet ska övervakas. Det är bra att be om hjälp hos en rättshjälpsbyrå eller en advokat för att utarbeta en fullmakt.

Att bestyrka en fullmakt

En fullmakt träder i kraft först efter att magistraten bestyrkt den. Man kan begära att fullmakten bestyrks när fullmaktsgivaren av någon orsak har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. Oftast förutsätter fastställandet ett läkarintyg över fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Också en eventuell återkallelse av en redan bestyrkt fullmakt ska bestyrkas av magistraten.

När den befullmäktigade börjar sköta sin uppgift ska hen lämna in en förteckning. Av förteckningen ska framgå de av fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som den befullmäktigade har rätt att sköta enligt fullmakten.

Magistraten övervakar

Magistraten övervakar den befullmäktigades verksamhet. I detta syfte kan magistraten vid behov be den befullmäktigade om en redogörelse över skötseln av fullmaktsgivarens ärenden.