Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Om en patient eller klient kräver att anteckningar i journal-/klienthandlingar ändras, görs det en bedömning av om det är motiverat att ändra, komplettera eller ta bort uppgifter. Det görs också en bedömning av om uppgifterna är nödvändiga med tanke på vården eller klientrelationen. Motiverade slutsatser om vården som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gjort ändras inte även om patienten har en annan åsikt om dem. En anteckning anses inte heller vara felaktig om den vid tidpunkten för anteckningen motsvarat den dåvarande uppfattningen. Detta gäller även om det till exempel senare skulle visa sig att en tidigare diagnos varit felaktig.

En klient kan till exempel i samband med följande besök på mottagning be muntligt om korrigering av ett klart fel. När det gäller en tolkningsmässig korrigering eller annan korrigering som görs i efterhand gör klienten en skriftlig begäran om korrigering. Hen använder blanketten yrkande på rättelse av registeruppgifter och specificerar om kravet gäller att ta bort eller att rätta uppgifter eller att komplettera dem med klientens ståndpunkt. På blanketten ska klienten noggrant specificera texten som ska ersättas, tas bort eller kompletteras. Det är också bra att som bilaga sända en kopia eller utskrift av den felaktiga uppgiften. Klienten bör motivera de ändringar, borttagningar eller korrigeringar som hen begär.

Om en klient vill att sådana uppgifter i patientdatasystemet som kommit från befolkningsregistret korrigeras, ska klienten be befolkningsregistermyndigheterna korrigera uppgifterna.

Genomförande av korrigering

Uppgifter som är onödiga med tanke på vård eller klientrelation samt uppgifter som är felaktiga tas bort från journalhandlingarna. Bristfälliga uppgifter kompletteras. När anteckningar som finns i det digitala patientdatasystemet korrigeras eller tas bort skapas det en bakgrundsfil. Den syns inte i klient- eller patientuppgifterna, men det är möjligt att få fram den ursprungliga texten om den behövs för ett lagligt användningsändamål. Det kan till exempel vara fråga om eventuell felbehandling eller att tillsynsmyndigheten behöver den ursprungliga texten.

När uppgifter i patientdatasystemet korrigeras, ändras eller kompletteras uppdateras uppgifterna också i det nationella digitala patientdataarkivet.

Om en klients begäran om korrigering av uppgifter avslås, ska klienten ges ett skriftligt svar om detta. I svaret ska det redogöras för de orsaker som lett till att begäran avslagits. Om klienten vill kan hen be dataombudsmannen behandla ärendet.

För verksamheten ansvarar

Sanna Löfström

Dokumentförvaltningschef

Telefon: +358 40 653 4218

Satu Tikkanen

Dataskyddsansvarig

Telefon: +358 44 723 2343

E-post: tietosuojavastaava@soite.fi

Ta en titt också på dessa