Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Uträttande av ärenden per telefon

Kom överens om ett personligt möte per telefon.

Socialombudsmannens uppgifter

Om en klient upplever att hen blivit dåligt bemött eller om hen behöver råd i fråga om en klients rättigheter och skyldigheter, kan hen kontakta socialombudsmannen. Socialombudsmannen betjänar klienter både inom offentlig och privat socialvård. Även en klients anhöriga och andra närstående kan kontakta socialombudsmannen.

Socialombudsmannens uppgifter baserar sig på klientlagen enligt vilken socialombudsmannen ska:

 • ge klienterna inom socialvården råd i frågor som gäller klientens ställning och rättigheter
 • bistå klienten i att göra en anmärkning
 • informera om klientens rättigheter
 • också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
 • följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse för detta till Soites styrelse.

Social- och patientombudsmannens uppgift är rådgivande. Ombudsmannen fattar inga beslut och beviljar inga förmåner. Hen kan inte heller ändra på tjänsteinnehavarbeslut.

Du kan fråga socialombudsmannen om råd om du vill göra en anmärkning, anföra ett klagomål eller anföra ett besvär mot ett beslut inom socialservicen. 

Patientombudsmannens uppgifter

Varje verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård ska utse en patientombudsman. Enligt lag har patientombudsmannen som uppgift att ge råd och information om patientens ställning och rättigheter.

Patientombudsmannen vägleder patienten och ger råd om patienten är missnöjd med sin vård eller det bemötande hen fått. Patienten har rätt att göra en anmärkning eller att anföra ett klagomål i sitt ärende, och patientombudsmannen kan hjälpa patienten att göra dessa. Patientombudsmannen tar dock inte själv ställning till om man handlat på korrekt sätt i fråga om patientens vård eller bemötande.

Du kan kontakta patientombudsmannen om ditt ärende gäller till exempel:

 • missnöje med vård eller bemötande
 • tillgång till vård
 • problem med att få information
 • korrigering av en uppgift i journalhandling
 • misstanke om patient- eller läkemedelsskada
 • kontroll av registeruppgifter
 • datasekretess

Information om tjänsten

Patientombudsmannen ger patienter inom hälso- och sjukvården råd om deras ställning och rättigheter. En patient som är missnöjd med den vård eller det bemötande som han eller hon fått, hjälper patientombudsmannen patienten att framställa en anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården på vårdplatsen.

Patientombudsmannen ger patienter råd även i situationer hälsovårdspersonalens agerande ger anledning till strafförfarande eller disciplinärt förfarande. Patientombudsmannen ger handledning i hur ärendet ska göras anhängigt hos den behöriga myndigheten eller det behöriga organet. Ombudsmannen ger också råd om hur patienten kan ansöka om ersättning från Patientförsäkringscentralen.

Varje verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska ha en patientombudsman. Samma patientombudsman kan vara verksam vid flera enheter.

För verksamheten ansvarar

Anne-Mari Furu

Social- och patientombudsman

Telefon: +358 44 723 2309