Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Behov av uppgifter om en avliden person är ofta förknippade med bedömning av misstänkt felbehandling eller bedömning av ett testamentes giltighet. Det kan också vara fråga om utredning av sannolikheten för att avkomlingar till den avlidna kan få en genetisk sjukdom eller annan egenskap som den avlidna haft.

Uppgifter lämnas ut endast i den utsträckning det är nödvändigt för utredning eller förverkligande av viktiga fördelar eller rättigheter hos den som bett om uppgifterna. Man har alltså inte rätt att få den avlidnas journalhandlingar i sin helhet.

Uppgifter om vården som en avliden person fått under sin livstid kan ansökas om med blanketten Ansökan om utlämnande av uppgifter om en avliden person.

Om man ber om uppgifter i egenskap av släkting ska man till blanketten bifoga ett ämbetsbevis. Ämbetsbeviset behövs för att bevisa släktskapet till den avlidna.

Handlingar förknippade med utredning av dödsorsak

Nära anhöriga och andra närstående till en avliden person har rätt att ta del av journalhandlingar som gäller utredning av dödsorsak. En närstående kan till exempel vara en sambo eller någon annan person som den avlidna under sin livstid uppgett vara hens närstående. Dessa har också rätt att få en kopia av handlingar som uppkommit under utredningen.  Sådana handlingar är åtminstone dödsattest, obduktionsutlåtande och kopia av obduktionsprotokoll. Uppgifter som uppkommer under en medicinsk utredning av dödsorsak lämnas vanligen ut av den läkare som vårdat patienten

Vid rättsmedicinsk utredning av ett dödsfall är det polisen som lämnar ut uppgifter.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Tuula Rajaniemi

Tf chefsöverläkare, verksamhetsområdeschef för verksamhetsområdet Hälso- och sjukvårdstjänster

Mobiltelefon: +358 40 653 4256

E-post: tuula.rajaniemi@soite.fi

Ta en titt också på dessa