Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Praktik genomförs planenligt enligt förhandsbokningar i Soites enheter. Studerande som läser sin sista termin och som snart kommer att utexamineras har företräde.

Soites inlärningsmiljöer är mångsidiga och består av följande verksamhetsområden: hälso- och sjukvårdstjänster, vården och omsorgen, familjernas tjänster, omsorgen om utvecklingshämmade och handikapptjänster samt stödtjänster.

Praktikperioderna genomförs i samarbete med universitet, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter. Praktiken kräver att studerandena är självständiga och aktiva. De ska på förhand bekanta sig med Soites organisation och enheten där praktikperioden genomförs.

I Soite vill vi utveckla kvaliteten på den undervisning och handledning som ges under praktikperioderna. Därför samlar vi respons om praktiken av studerandena. Responsen behandlas i studerandehandledningens samarbetsgrupp.

Ansökan om praktikplats

Andra stadiets läroanstalter reserverar praktikplatser för sina studerande via läraren eller av enheternas studerandekoordinatorer eller chefer. Mellersta Österbottens utbildningskoncern skickar bekräftade placeringslistor två gånger per år. De skickas före utgången av april när det gäller höstterminen och före utgången av oktober när det gäller vårterminen.

När det gäller yrkeshögskolestuderandena tar man stegvis i bruk Jobiili som är ett system för reservering av praktikplats. Via Jobiili reserverar studerandena självständigt praktikplats till det ställe de valt. Det finns separata anvisningar för användningen av Jobiili. De praktikplatser som inte finns i Jobiili reserveras via en lärare.

Val och ändringar

En studerande som kommer på praktik informeras om valet två veckor före praktikperioden. De som reserverat praktikplats via Jobiili får ett välkomstbrev två veckor innan praktikperioden inleds. Ändringar i fråga om överenskomna praktikperioder ska göras senast en vecka före praktikperioden, gärna skriftligt. Ändringar och avbokningar ska göras via enhetens studerandekoordinator eller chef.

Före praktik

Efter val av praktikplats skickar en studerande på andra stadiet sin inlärningsportfölj per e-post till studerandekoordinatorn eller enhetens chef på sin kommande praktikplats. Utbildningsavtalet undertecknas för Soites del av enhetens chef eller studerandekoordinator. En yrkeshögskolestuderande gör sin inlärningsportfölj i reserveringssystemet Jobiili i samband med reservering av praktikplats.

I sin inlärningsportfölj beskriver studeranden kort sin studiebakgrund, målen för den nuvarande studieperioden och praktikperioden samt egna personliga inlärningsmål. I inlärningsportföljen ska också studerandens kontaktuppgifter, praktikplats och praktiktid samt den handledande lärarens kontaktuppgifter vara tydligt angivna.

Studerandens minneslista

  1. Bekanta dig med organisationen Soite via webbsidor.
  2. Kontrollera praktikplatsens kontaktuppgifter. 
  3. Se till att uppgifterna i din portfölj är à jour.
  4. Kom överens med studerandekoordinatorn om tidpunkten för när praktiken inleds. 
  5. Var beredd på att visa upp ditt intyg på praktikplatsen.
  6. Genomför följande webbkurs och webbtentamen före praktikperioden: Dataskyddets ABC för personalen inom den offentliga förvaltningen. Visa upp intyget för att du genomfört denna kurs på praktikplatsen.
  7. Var beredd på att underteckna Soites sekretess- och användarförbindelse.
  8. Bekanta dig med Soites anvisning Anvisningar för handledd praktik för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen.
  9. Kontrollera att de nödvändiga vaccinationerna är giltiga.

När praktiken inleds och under praktiken

Introduktionsutbildning

När praktiken inleds får den studerande introduktionsutbildning stegvis inom service-/ansvarsområdet eller i enheten. Den diskussion om mål som är förknippad med studierna förs i början av praktikperioden. Introduktionsutbildningen och diskussionen om mål bildar en helhet vars mål är att säkra inlärning av hög kvalitet under perioden. Här är alltid den handledande läraren, studerandekoordinatorn eller den studerandes handledare med. Genomförandet av introduktionsutbildningen bedöms alltid när praktikperioden slutar.

Studerandekoordinator

Varje enhet har en utsedd studerandekoordinator som koordinerar handledningen. Hen fungerar som närhandledare för den studerande och delegerar handledningsansvar till andra arbetstagare.

Hen ser också till att varje studerande har en eller flera närhandledare och informerar personalen om att en studerande kommer på praktik. Dessutom informerar hen personalen om studieperioden och om målen för praktiken samt sköter eventuell arbetsfördelning i fråga om den studerandes introduktionsutbildning. 

Studerandehandledare

För studerandena utses en egen handledare (1-2), och praktiken genomförs enligt hens arbetsskift. På detta sätt försäkrar man sig om kontinuiteten i handledningen. Handledaren till den studerande bekantar sig med de mål som den studerande har för praktikperioden. Hen bekantar sig också med den studerandes portfölj samt reserverar tillräckligt med tid för handledningen.

Forskningstillstånd

När praktiken slutar

Utvärdering av praktiken

Utvärdering av studerandenas praktikperiod sker under responssamtal som ordnas när praktikperioden kommit halvvägs och när praktikperioden slutar.

Vid responssamtalet deltar studeranden, den handledande läraren och studerandehandledaren. Vid utvärderingen granskar man praktikperioden och målen för den, utvärderar studerandens prestation samt ställer upp mål för följande praktikperiod. En motiverad utvärdering baserar sig på kriterier som bygger på kraven på yrkesskicklighet hos en yrkesutbildad person. På samma sätt är motiveringarna för underkännande av en praktikperiod gemensamt överenskomna.

Den studerande utvärderar praktiken muntligt och skriftligt. I utvärderingen som stöder inlärning hjälper man den studerande att kontinuerligt se saker och ting ur olika synvinklar. Det är bra att försöka se saker i förhållande till den egna kunskaps-, färdighets- och värdegrunden. Saker bör också ses i förhållande till tidigare studier samt i förhållande till sådant man lärt sig i skolan och under praktiken.

Respons från studerande om praktikperioden

Vi vill utveckla studerandehandledningen och ber att studerandena ger respons på varje praktikperiod via den nedanstående länken. Responsen ges anonymt och behandlas i studerandehandledningens samarbetsgrupp och inom ansvarsområdena.

Ta en titt också på dessa