Flytta dig till innehållet

Enligt 84 § i kommunallagen ska vissa förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare i samkommunen lämna en redogörelse för sina bindningar. Detta gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. De ska dessutom lämna redogörelse för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. Samkommunen ska föra ett offentligt register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Läs Soites redogörelser för bindningar i registret över bindningar: