Hälsotjänster ➔ Specialsjukvårdens avdelningar ➔

Anestesi- och operationsverksamhet

Anestesi- och operationsverksamheten har i sitt bruk nio operationssalar, en uppvakningsenhet med 15 vårdplatser och induktion. På vår avdelning arbetar ca 100 sakkunniga från olika yrkesgrupper: vårdare, läkare och sekreterare. På vår avdelningen vårdas både barn och vuxna. Vi erbjuder vårt specialkunnande även till andra enheter.

Operationsverksamheten sker främst under tjänstetid och ungefär 90 % av de icke-akuta operationspatienterna kommer till sjukhuset på morgonen samma dag som operationen utförs. Utanför tjänstetid är ett opeationsteam alltid på plats och utför akuta operationer. Uppvakningen är  öppen dygnet runt vardagar. Årligen utförs det ungefär 5 000 operationer i operationssalarna.

Våra specialiteter är:

 • endokrinologi
 • gastroenterologi
 • gynekologi
 • tandkirurgi
 • öron-, näs- och halssjukdomar
 • handkirurgi
 • barnkirurgi
 • ortopedi
 • plastikkirurgi
 • ögonkirurgi
 • cancerkirurgi
 • traumatologi
 • thorax- och blodkärlskirurgi
 • urologi
 • allmänkirurgi

Beroende på patientens hälsotillstånd och operationstypen kan patienten komma för operation antingen direkt hemifrån eller via avdelningen. Efter operationen åker patienten hem antingen via avdelningen eller samma dag eller morgonen efter operationen via uppvakningen.


Före en operation

Patienten bör inte röka efter kl. 24.00. Vuxna och över 12 år gamla barn bör låta bli att äta och dricka i sex timmar före operationen. Barn som endast äter bröstmjölk bör låta bli att dricka under en period på fyra timmar före operationen. Klara vätskor (saft, vatten, svart kaffe) får man dricka i små mängder två timmar före operationen.

På operationsdagens morgon får patienten med en liten mängd vätska ta sina nödvändiga mediciner. Det kan t.ex. vara fråga om astma- och allergimediciner, nitropreparat, epilepsiläkemedel och läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Patienten bör ta med sig alla läkemedel som är i regelbundet bruk.

Dessutom finns det läkemedel som bör sättas på paus före operationen. Du får närmare anvisningar med kallelsebrevet. Du hittar mer information även via länkarna här under.

Anvisningar till dig som kommer för ett kirurgiskt ingrepp.pdf


Vänligen observera att ankomsttid inte är detsamma som operationstid. På grund av operationernas olika längd kan en del patienter vara tvungna att vänta längre på sin tid. På väntetiden inverkar också hur brådskande ingreppet är.

Det finns separata patientanvisningar för de olika ingreppen. Med kallelsebrevet får patienten anvisningar för förberedelser inför ingreppet. Efter operationen ges de nödvändiga anvisningarna på uppvakningen eller på avdelningen före utskrivningen.


Anestesi

Anestesiläkaren planerar formen av anestesi på basis av blanketten med förhandsuppgifter och på basis av intervju. På formen av anestesi inverkar även vilket ingrepp det är fråga om.

Anestesi.pdf


Efter ingreppet

Efter ingreppet hör det till saken att patienten kan ha svårare smärtor i 2-3 dagar. Då är det bra att regelbundet använda smärtlindrande läkemedel. Lindrigare smärta kan förekomma t.o.m. i flera veckor. I operationsområdet kan det förekomma svullnad eller blåmärken. Från såret kan det sippra ut blod i omslagen i ett par dygn. Det kan förekomma trötthet under operationsdagen och i flera dagar efter operationen. På ingreppsdagen kan det förekomma lindrigt illamående.

Efter ett ingrepp.pdf

Uppföljning av infektioner i operationsområdet.pdf


Patientberättelser

En barnpatients dag - en berättelse om dagen på den dagkirurgiska avdelningen.pdf

En större barnpatients dag på dagkirurgiska avdelningen.pdf

En vuxen patients dag på dagkirurgiska enheten.pdf


Du kan ge feedback med det elektroniska formuläret.


Kontaktuppgifter

Anestesi- och operationsverksamheten fungerar för närvarande på två verksamhetsställen.

Operationsavdelningen finns ovanför MÖCS samjour på våning 1 i l-flygeln (guidekarta)

Till operationsavdelningen kommer du via samjourens ingång och sedan upp med hiss eller uppför trapporna.

Om du kommer till sjukhuset via huvudingången bör du gå till ändan av huvudkorridoren för att komma till operationsavdelningen.

Anestesi- och operationsverksamhetens utrymmen renoveras, vi beklagar eventuella olägenheter.


Anmälan
I kallelsebrevet står det vilken avdelning du ska anmäla dig hos när du kommer för operation.


Sekreterare (om du behöver ett intyg)
tfn 040 653 4049
mån-fre kl. 8-15


Vårdplanerarna (ärenden som gäller tidpunkten för operationen)
tfn 06 826 4777
tfn 06 826 4774
tfn 06 826 4782
tfn 06 826 4788

Vårdplanerarnas telefontid
mån-fre kl. 9-10

 

Uppvakning (efter operation, plötsligt insjuknande nära tidpunkten för operationen)
tfn 06 826 4637
mån-fre kl. 8-12


Anestesiöverläkare
Ulrica Kujansivu

Vi finns på Instagram: