Hälsotjänster ➔ Klientens och patientens rättigheter ➔

Klientens och patientens rättigheter

En patient inom hälso- och sjukvården och en klient inom socialvården har rätt till ändamålsenlig vård och service av god kvalitet. En patient och en klient ska bemötas utan att kränka hens människovärde, övertygelse eller integritet. Den som behöver hjälp har rätt till social- och hälsovårdsservice inom den tid som fastställts i lagen.

Ställningen och rättigheterna hos patienter och socialvårdsklienter tryggas av:

Lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992 (Finlex)

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 (Finlex)

I lagarna fastställs de rättsliga principer enligt vilka patienter och socialvårdsklienter ska bemötas. En patient ska vårdas i samförstånd med hen. Människor får inte utan godtagbar orsak behandlas ojämlikt på basis av ålder, hälsotillstånd, handikapp eller hemort. En klient hos socialvården har rätt till ett gott bemötande utan diskriminering. Hen har rätt att av den som producerar socialvård få vård av god kvalitet. En klient ska bemötas utan att kränka hens människovärde och med respekt för hens övertygelse och integritet.

Om en klient upplever att hen blivit dåligt bemött inom vården eller behöver råd om rättigheter, kan hen kontakta patientombudsmannen. Social- och patientombudsmannen råder klienter, patienter och anhöriga i ärenden som rör tillämpning av socialvårdens klientlag och patientlagen. Ombudsmannen har också som uppgift att informera om klientens och patientens rättigheter samt att arbeta för att främja dessa rättigheter.


Service på eget modersmål

För oss är det viktigt att våra patienter och klienter får betjäning på sitt eget modersmål. I Soite har patienten rätt att använda sitt eget språk och få betjäning på det språket. Det krävs att personalen har beredskap att tala finska, svenska eller engelska. Personalen ska vid behov skaffa tolk när det är fråga om andra språk.

Skriftliga patientanvisningar ges på patientens eget språk, finska eller svenska. Till dessa räknas all dokumenterad information om patienten och information till exempel i form av vård- och patientföreskrifter. Till dessa hör också olika broschyrer och brev om bokad tid samt permanenta och tillfälliga skyltar och webbsidor.

I vår organisation fungerar även Svenska sektionen som utvecklar och bevakar användning av svenska i hela samkommunen Soite.


Rätt till information

En patient har rätt att få sina egna patientuppgifter. Hen kan be att få kontrollera uppgifterna om sig själv i journalhandlingar och att be att fel korrigeras. Patienten kan be om kopior i samband med ett besök eller genom att skicka en skriftlig begäran till Arkivets registratur. Kopior fås avgiftsfritt en gång per år.

En del av Soites patientuppgifter överförs automatiskt till de nationella Mina Kanta-sidorna. Där finns bland annat hälso- och sjukvårdens journalhandlingar och elektroniska recept.

Om du varit patient inom hälso- och sjukvården, bör uppgifterna om ditt besök finnas på Mina kanta-sidorna inom en månad. Om så inte är fallet kontakta den enhet inom hälso- och sjukvården du varit patient hos eller den dataskyddsansvariga.