Främjande av hälsa och välfärd

Med främjande av välfärd och  hälsa avses att öka funktionsförmågan, att minska sjukdomar och hälsoproblem, att minska skillnaderna i fråga om välfärd och hälsa samt att förebygga utslagenhet. Detta är en del av Soites mission och syns i det dagliga arbetet och beslutsfattandet.

I arbetet för att främja välfärd och hälsa betonas ett samarbete i form av nätverk och kompanjonskap och att man utbildar sig i goda verksamhetsmodeller för att främja välfärd och hälsa. I Soite stödjas de anställda i organisationen samt yrkesutbildade personer som arbetar med välfärd och hälsa i området genom att öka samarbetet och genom att implementera beprövade verksamhetsmodeller i fråga om välfärd och hälsa.

Samarbete med kommunerna i området

För att främja befolkningens välfärd och hälsa har Soite skapat strukturer för ledning och koordinering av välfärd för Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun. Detta har gjorts i samarbete med kommunerna i området. I varje kommun i området fungerar en välfärdskoordinator som bereder ärenden för välfärdsarbetsgruppen i sin kommun. Soite stöder verksamheten i de kommunvisa välfärdsarbetsgrupperna och koordinerar det regionala nätverket av koordinatorer av hälsa och välfärd.

Den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen

Hälsan och välfärden hos invånarna i regionen följs med med hjälp av statistik och bedömningar av sakkunniga. Av detta bildas en välfärdsberättelse och utifrån den har det utarbetats en regional välfärdsplan. Planen har byggts upp i samarbete med kommunerna, med organisationer och med andra aktörer i området och omfattar åren 2020-2024.

Tyngdpunkter är att främja ett hälsosamt levnadssätt och säkerhet, att minska problemen med mental hälsa, alkohol och narkotika. I fråga om barn, ungdomar och familjer är tyngdpunkterna att minska ensamhet och mobbning, att främja delaktighet i uppväxtmiljön och i tjänster samt att stödja barnfamiljer och föräldraskapet. Det görs årligen en rapport för kommunerna, Soite och den regionala välfärdsgruppen om hur planen genomförts. Välfärdsplaneringen koordineras av Soite.  


Kontaktuppgifter

Delaktighet och stöd för utvecklingen:
Koordinering av välfärd och hälsa

Välfärdskoordinator
Henri Nevalainen
tfn 040 804 2205

Delaktighets- och klientrelationschefen 
Jussi Salminen
tfn 044 780 9444