Hälsotjänster ➔ Rehabiliteringstjänsterna ➔

Grupp- och kursverksamhet

Gruppverksamhet är målinriktad verksamhet som siktar på verkningsfullhet och förutsätter att klienten förbinder sig till övningarna som görs i gruppen. Klienterna har delats in i grupper på basis av funktionsförmågan och diagnosen.

För varje medlem i gruppen görs en inledande kartläggning och en kartläggning i slutet av verksamheten. Beroende på gruppens karaktär görs det ett individuellt övningsprogram i enlighet med det egna målet. Grupperna samlas 1-2 gånger per vecka.


Informationsdagar och kurser

Grupphandledning, expertföreläsningar och diskussioner kan förbättra rehabiliteringsklientens och familjens beredskap att hantera och klara av den nya situationen med sjukdomen. På kurser kan man identifiera de egna resurserna och få stöd av personer som befinner sig i en likadan livssituation. Dessutom kan man hitta lösningar till utmaningar som sjukdomen medför i vardagen.

Rehabiliteringshandledare ordnar i samarbete med specialiteterna informationsdagar och korta kurser om de vanligaste långtidssjukdomarna och handikappen. Dessa är avsedda för både barn och vuxna vid insjuknande och för att hjälpa med att anpassa sig till sjukdomen. Den lokala informations- och kursverksamheten kompletterar FPA:s och patientorganisationernas kurser.


Informationsdagar för vuxna (på finska)

 • PCI
 • Sömnapné
 • Hörselskada
 • COPD
 • Astma

 

Kurser (på finska)

 • Stroke
 • Minnesstörning
 • Parkinson
 • Bröstcancer
 • Diabetes: vuxen/ung/barn (familjekurs)
 • Hjärtat
 • Fibromyalgi 
 • Hörselskada
 • Synskada


Att komma med i en grupp

En patient kan komma med i en grupp på basis av en vård- och rehabiliteringsplan.  En patient kan också hänvisas till en grupp via ett besök hos en läkare eller någon annan yrkesutbildad person eller på basis av ett individuellt rehabiliteringsbesök. Man söker sig till informationsdagar och kurser planenligt på basis av anvisningar eller ansökan som skickats hem.

Kontaktuppgifter

Karleby hälsovårdscentral
tfn 040 806 5599

Kronoby hälsovårdscentral
tfn 040 489 2043

Kannus hälsovårdscentral
tfn 040 804 2100

Toholampi hälsovårdscentral
tfn 040 804 4100

Tunkkari hälsovårdscentral
tfn 040 804 5100

Perho hälsovårdscentral
tfn 040 804 3100


Informationsdagar och kurser:
Se rehabiliteringshandledning

Avdelningssekreterarna
tfn 040 653 4254
Telefontider:
mån-tors kl. 8.30-11.00 och 12.00-15.00
fre kl. 8.30-11.00 och 12.00-14.30