Respons

Du kan ge feedback på följande sätt

Respons på vård eller service

Du kan ge respons med enkäten om kundtillfredsställelse. Responsen om vården kan ges anonymt, men kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill att du kontaktas.


Allmän respons

Du kan ge allmän respons med nätblanketten om Soites verksamhet, förvaltning, innehållet på dessa webbsidor eller något annat allmänt ärende. Responsen kan ges anonymt, men kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter om du vill att du kontaktas. Både ris och rosor är välkomna.
Anmälan om en farlig incident
Du kan vid behov göra en anmälan med en webblankett. Vänligen gör det om du anser att det skett ett fel eller en riskfylld situation i din eller en anhörigs vård. Anmälan kan göras anonymt eller under eget namn. Om du lämnar dina kontaktuppgifter, informeras du om hur behandlingen av ärendet fortskrider. Anmälan behandlas med de personer som är ansvariga. Under vården kan du även genast prata med personalen om den farliga situation du observerat.

Anmälningar som baserar sig på patientlagen, patientskadelagen och socialvårdslagen
När du gör en anmärkning, anför ett klagomål eller gör en patientskadeanmälan kan du kontakta social- och patientombudsmannen. Soites social- och patientombudsman ger råd och handledning för patienter/klienter och deras anhöriga i ärenden som gäller patientens/klientens ställning och rättigheter.