Hälsotjänster ➔ Röntgen och bilddiagnostik ➔

Strålsäkerhet och kvalitetskontroll

En kvalitetsrevision görs av radiologiska enhetens verksamhet med fem års mellanrum. Revisionen görs av en utomstående officiellt godkänd kvalitetsrevisor i enlighet med myndighetsföreskrifter. Föreskrifterna baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning 423/2000. Kvalitetsrevisionen gäller medicinsk verksamhet som exponerar för joniserande strålning. I kvalitetsrevisionen undersöks undersöknings- och vårdpraxis som används i enheten samt resultaten och strålexponeringen. Resultaten jämförs med tillgängliga uppgifter och med erfarenheter av god medicinsk praxis.

Dessutom övervakar Strålsäkerhetscentralen säkerheten i användningen av strålning samt att bestämmelserna i strållagstiftningen följs. Strålsäkerhetscentralen inspekterar regelbundet strålningsrelaterad verksamhet och utrymmen som används för strålningsrelaterad verksamheten.

Teknisk kvalitetssäkring förverkligas enligt Strålsäkerhetscentralens anvisningar. Regelbundet underhåll görs i fråga om apparater som producerar strålning. Strålningsdoser kontrolleras som  en del i att trygga apparaturens funktionsduglighet.

Vid röntgenundersökningar försöker man med så lite strålning som möjligt få så bra röntgenbilder som möjligt för att möjliggöra diagnostisering. Röntgenundersökningarnas strålningsdoser i medeltal kan man bekanta sig med på Strålsäkerhetscentralens nätsidor: Strålning i hälsovården.