Soite

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite startade sin verksamhet 1.1.2017. Soite är landskapets samkommun som förenar grund- och specialtjänsterna samt social- och hälsovårdstjänsterna. I Soite förenas följande organisationer:

 • Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru (inklusive Mellersta Österbottens centralsjukhus och Affärsverket för social- och hälsovård Jyta)
 • Karleby social- och hälsovårdstjänster (inklusive Kronoby)
 • Perho kommuns social- och hälsovårdstjänster


I Soite arbetar cirka 3 800 professionella från olika yrkesgrupper. De största yrkesgrupperna är vårdpersonalen och läkarna.

I Soite förenas social- och hälsovårdens tjänster på ett klient- och patientorienterat sätt så att både socialvårdens och hälso- och sjukvårdens enheter fungerar i tätt och yrkesövergripande samarbete. Vårt mål är en äkta innehållsmässig, klient- och patientorienterad reform av servicesystemet. Vi vill göra skiljemurarna inom social- och hälsovårdstjänsterna samt bas- och specialtjänsterna lägre, och producera service i ännu smidigare servicekedjor än tidigare för invånarna i vårt landskap och i närområdena.

Samkommunen Soites motto är "individen i centrum". Detta motto och grundprincip sammanfattar hela grundidén bakom förnyandet av servicesystemet inom social- och hälsovården i Mellersta Österbotten. Läs mera: Soites berättelse

Medlems- och avtalskommunerna

Samkommunen Soite har tio medlemskommuner vars sammanlagda befolkningsunderlag är cirka 78 000 personer. I praktiken är dock Mellersta Österbottens centralsjukhus som producerar Soites specialsjukvård det närmaste jourhavande sjukhuset för ca 200 000 invånare.
Strategin

I centrum av Soites verksamhet och utvecklande ligger individen, humaniteten och innovativt tänkande.

Vår verksamhet baserar sig på följande strategiska utgångspunkter:

 • Individen i centrum
 • Social- och hälsovårdens integration – yrkesövergripande expertis nära människornas vardag
 • Stöd för boendet och livet hemma
 • Strukturer som är hållbara med tanke på verksamheten och ekonomin
 • Ett jourhavande centralsjukhus i området
 • Sambandet mellan verksamheten och ekonomin - kunskapsledning


För att Soites strategi ska genomföras är det följande viktigt:

 • Att skapa hela servicekedjor och stärka grundservicen
 • Det är primärt att informationen rör sig: när den enhet som bär ansvaret för klienten/patienten byts ska detta inte märkas från klientens/patientens synvinkel
 • Att utveckla nya serviceformer, särskilt elektroniska tjänster
 • Att trygga det jourhavande sjukhusets framtid
 • Att trygga humankapitalet och en personalpolitik som stöder de strategiska målen – att utveckla belöningssystemet
 • Att utveckla  kvaliteten på service, tillgången till service och en serviceinriktad verksamhetskultur samt att skapa organisationens image
 • Att utveckla mätare som beskriver servicens kvalitet
 • Kunskapsledning – att skapa mätare som beskriver verksamhets- och serviceområdenas strategiska mål, att skapa en ny slags ledningskultur, att cheferna på alla nivåer förbinder sig till de strategiska målen, att kontinuerligt följa med målen som ställts upp för verksamheten och ekonomin samt att omedelbart ta i bruk korrigerande åtgärder.