Hälsotjänster ➔ Expertsjukskötarnas mottagningar ➔

Hjärtskötare

En hjärtskötares mottagning är avsedd för personer som har insjuknat i en hjärt- eller kärlsjukdom. På mottagningen vårdas bland annat: 

  • personer som har högt blodtryck
  • personer som har kransartärsjukdom
  • personer som genomgått en ballongvidgning
  • personer som har rytmstörningar
  • personer som ska genomgå kardioversion (elkonvertering av hjärtrytm)
  • personer som får bloduttunnande läkemedel, när behandlingen inleds
  • personer som löper risk att insjukna i diabetes

Målet är att patienterna ska ha en så god hälsa och livskvalitet som möjligt och må bra och vara symtomfria. Dessutom försöker man förhindra att sjukdomen framskrider. 

Hjärtskötarna sköter i samarbete med en ansvarsläkare bl.a. patienter med blodtryckssjukdom och kransartärsjukdom. De sköter också personer med hjärtsvikt eller olika slags rytmstörningar.

Hjärtskötarna försöker främja och upprätthålla hjärtsjuka patienters hälsa, stödja patienter, följa upp egenvården och bedöma patienters hälsotillstånd. En hjärtskötare samarbetar med en ansvarsläkare och fungerar som kontaktperson mellan hälsovårdscentralen och den specialiserade sjukvården. Också sidohälsostationerna har sina utsedda hjärtskötare.   

En hjärtskötare sköter uppföljningsundersökningar för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar samt individuell handledning i fråga om levnadsvanor. Målet är att stödja och handleda patienten i att främja och upprätthålla sin hälsa. På mottagningen bedömer hjärtskötaren bland annat patientens hälsotillstånd, hur väl vården lyckats och riskfaktorernas andel i hjärtsjukdomen. Skötaren ger dessutom stöd och hjälp i fråga om att korrigera levnadsvanor.

En hjärtskötares viktigaste uppgift är att sköta patienthandledning. Målet är att sjukdomen inte framskrider eller att uppnå en god balans. Genomförandet av vården bedöms tillsammans med patienten. Ett mottagningsbesök omfattar förutom handledning i fråga om levnadsvanor också kontroll av patientens läkemedelsbehandling samt laboratorieprov. Hjärtskötaren kommer överens med patienten om uppföljningsbesök efter patientens behov.

En hjärtskötare handleder och stöder i patienternas egenvård. Till egenvård hör bland annat att äta hälsosamt och att motionera tillräckligt. Till egenvård hör dessutom rökfrihet, undvika alkohol eller använda det måttligt och att sköta om sin psykiska hälsa. En annan viktig uppgift som hjärtskötaren har är att hjälpa den insjuknade att klara sig med sin sjukdom i det dagliga livet. Skötaren hjälper patienten att upprätthålla en så god livskvalitet som möjligt trots sjukdomen. Ofta behöver också den insjuknades familjemedlemmar stöd.

Till mottagningen kommer man med remiss av en läkare eller skötare eller genom att man beställer tid själv. Tid beställs per telefon via den egna hälsostationen eller direkt av en hjärtskötare.

Kontaktuppgifter

Karleby

Hjärtskötare
tfn 044 730 7964 och 044 730 7612

Telefontid:
mån - tors kl. 13-15

Kronoby
(Kronoby, Terjärv, Nedervetil)
Hjärtskötare
tfn 050 322 8763

Skötaren har inte mottagning varje dag och mottagningsdagarna varierar. Skötaren svarar i telefon i regel endast på mottagningsdagarna.


Älvdalarna

Lestijokidalen
(Kannus, Toholampi, Lestijärvi)
Lestijokidalens hjärtskötare
tfn 040 804 2050
Telefontid:
mån - fre kl. 12-13

Mottagningarna fungerar på Kannus hälsovårdscentral och Toholampi hälsovårdscentral.

Tunkkari hälsovårds-

central
(Halso, Kaustby, Vetil)

Hjärtskötarens telefontid
mån - fre kl. 12-13,
tfn 040 804 5050

Mottagningen är på Tunkkari hälsovårdscentral.

Perho

Tidsbeställning till hjärtskötare mån - fre kl. 8-16
tfn 040 804 3000