Socialservice ➔ Handikapptjänster ➔

Hjälpmedel, maskiner och apparater

Hjälpmedel, maskiner och apparater som behövs för att klara av dagliga funktioner

Ekonomiskt stöd som avses i handikappservicelagen för anskaffning av hjälpmedel, maskiner och apparater som behövs för att klara av dagliga funktioner kan beviljas en handikappad person. Dessa beviljas om hen behöver dem på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom föra att kunna röra på sig, för kommunikation och för att klara sig hemma eller i fritidsaktiviteter. Det är fråga om hjälpmedel som inte ersätts som medicinsk rehabilitering. Stödet är 50 % av kostnader som bedöms vara skäliga.

Det ändringsarbete som handikappet kräver i fråga om hjälpmedlet, maskinen eller apparaten av standardmodell ersätts i sin helhet. Hjälpmedlet, maskinen eller apparaten blir antingen den handikappades egen eller så får den handikappade personen låna den. Det är fråga om en anslagsbunden stödform, dvs. stöd beviljas inom ramen för anslagen.

Andra aktörer som beviljar hjälpmedel

Om hjälpmedel som beviljas som medicinsk rehabilitering kan man fråga Soites hjälpmedelscentral.

Länk: Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedel som FPA beviljar

I syfte att förbättra eller bevara en försäkrads arbetsförmåga och förvärvsmöjligheter skall Folkpensionsanstalten såsom yrkesinriktad rehabilitering ordna nödvändiga hjälpmedel (till exempel datatekniska apparater) och betala ersättning för kostnaderna för dem till den försäkrade. Detta om hen till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada inte klarar studier eller arbete utan dem eller skulle ha oskäligt svårt eller tungt att klara sig utan hjälpmedel.

8 § i lagen om folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

Hjälpmedel som behövs vid undervisning

Särskilda hjälpmedel som behövs för att göra det möjligt att delta i undervisning bör med stöd av lagen om grundläggande utbildning fås av den som ordnar undervisningen. Hjälpmedlen antecknas i beslutet om särskilt stöd som gäller eleven som får särskilt stöd. Också lagen om yrkesutbildning ger en studerande på andra stadiet som får specialundervisning rätt att av den som ordnar undervisningen få de nödvändiga särskilda hjälpmedlen för studierna.
 
Föreningen Vammaisten koulutuksen ja työllistämisen tuki ry (Tukilinja) erbjuder stöd till handikappade och partiellt arbetsföra personer samt föreningar som stöder dem direkt. Föreningen har beviljat understöd bland annat för anskaffning av datorer.

Länk: Tukilinja (kort på svenska)

Kontaktuppgifter

Hjälpmedel, maskiner och apparater

Telefontid mån-fre kl. 9-12
tfn 040 804 2122