Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Via tjänsten kan man bedöma om man behöver besöka en yrkesutbildad person för att visa sitt besvär eller om det räcker med hemvårdsanvisningar. Det är också lättare att söka hjälp i känsliga ärenden via tjänsten, och klienten tar större ansvar för att bedöma och följa med sitt välbefinnande.   I Soite tas Omaolo-tjänstens symtombedömningar i bruk stegvis. Först togs i bruk symtombedömningen för coronavirusinfektion. När symtomen krävt det har klienter från och med oktober 2020 kunnat skicka den symtombedömning de fyllt i till Soite så att en yrkesutbildad kunnat kontakta dem. Alternativt har klienter själva kunnat beställa tid via Omaolo till en drive-in-teststation. 

Symtombedömningen för coronavirusinfektion i Omaolo etablerade sig snabbt som ett alternativ till telefontjänsten. I oktober-januari fyllde 5 530 klienter i symtombedömningen för coronavirusinfektion. Största delen av dessa personer kunde sköta sitt ärende digitalt utan ett telefonsamtal. De övriga hade inte coronasymtom, de hade inte behov av provtagning eller symtomen krävde brådskande vård. Omaolo-tjänsten är avsedd för över 15 år gamla personer, men symtombedömningen kan också användas för att bedöma barns symtom.

Under år 2021 utvidgas användningen av Omaolo i Soite, och Soite tar i bruk sammanlagt 16 olika symtombedömningar inom hälso- och sjukvården samt tre servicebedömningar inom socialvården. De följande symtombedömningarna som tas i bruk är symtombedömningen för ryggsmärta och symtombedömningarna vid misstanke om urinvägsinfektion eller könssjukdom. Senare på hösten kan en klient fylla i en servicebedömning och få en bedömning gällande stöd för närståendevård, färdtjänster och behovet av personlig assistans.

En kvinna med computer.

Symtombedömningen i Omaolo ger klienten aktuella egenvårdsanvisningar som baserar sig forskning eller alternativt ger den en rekommendation om att kontakta hälso- och sjukvården. Om Omaolo ger en egenvårdsanvisning, kan besväret skötas utan att kontakta hälso- och sjukvården. 

Om symtomen kräver det, rekommenderar Omaolo att klienten kontaktar hälso- och sjukvården. Detta kan göras genom att skicka symtombedömningen till en specifik enhet inom hälso- och sjukvården. Symtombedömningen kan fyllas i när som helst och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården svarar under enhetens öppettider. Ärenden kan uträttas smidigare när den yrkesutbildade personen har färdiga patientuppgifter om klientens besvär och den rekommendation om vårdbehov som Omaolo gett. 

Om det framkommer ett behov av brådskande vård när blanketten fylls i styr tjänsten klienten till att omedelbart ringa den egna hälsostationen, samjouren eller det allmänna nödnumret. 

Tjänsterna i den riksomfattande Omaolo-tjänsten utvecklas och utvidgas hela tiden. Soites anställda deltar i utvecklingsarbetet. Ibruktagandet av den riksomfattande Omaolo-tjänsten i Soite möjliggörs av det pågående Strukturreformsprojektet Soite 2.0.

Bloggtexten har publicerats 16.12.2020 och uppdaterats 17.2.2021

Ta en titt också på dessa