Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det temporära beredningsorganet för Mellersta Österbottens välfärdsområde hade sitt första möte onsdag 1.9.2021. Vid sitt konstituerande möte valde det temporära beredningsorganet Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi till beredningsorganets ordförande och räddningsdirektör Jaakko Pukkinen till vice ordförande. Det temporära beredningsorganet ansvarar för inledandet av verksamheten och administrationen i välfärdsområdet tills välfärdsområdesfullmäktige som väljs med val har inlett sin verksamhet i mars 2022.

Beredningen av välfärdsområdet fortsätter under ledning av det temporära beredningsorganet

 I början av mötet godkände det temporära beredningsorganet dagordningen för mötet och godkände avtalet om överföring av medlemmarnas arbetsinsats för det temporära beredningsorganets bruk. Vid mötet konstaterade ordförande Minna Korkiakoski-Västi att det temporära beredningsorganets tjänstemannabaserade sammansättning är annorlunda jämfört med traditionella organ. Det temporära beredningsorganets mandatperiod är kort och det koncentrerar sig i huvudsak på tekniska beredningsuppgifter. I fortsättningen är den politiska uppföljningsgruppens presidium med på mötena med rätt att närvara och yttra sig. Uppföljningsgruppen utses vid Soites fullmäktigesammanträde 4.10.2021. Den har som uppgift att följa med hur beredningen fortskrider.

Utöver det temporära beredningsorganets möten arbetar beredningsorganet varje vecka i beredande arbetsmöten i vilka också ersättare, Soites koordinatorer, representanter för kommunikationen och olika tillkallade sakkunniga deltar. Medlemmarna i det temporära beredningsorganet fungerar som ansvariga beredare i ärenden som är förknippade med deras egna grundläggande uppgifter. De ansvariga beredarna grundar nödvändiga arbetsgrupper för sitt eget ansvarsområde och gör beredande arbete i arbetsgrupperna. Beredningen sker under arbetsledning av ordförande och det temporära beredningsorganets förändringsdirektör.

Under ledning av ordförande och vice ordförande samlas de olika grupperna för att trygga integrationen bl.a. i fråga om den kommande organisationsstrukturen, ledningssystemet och förvaltningsstadgan. Utvecklandet av funktionella serviceprocesser fortsätter i projekt under ledning av den nuvarande verksamhetsområdes- och linjeledningen som en del av de grundläggande uppgifterna.

Det temporära beredningsorganets verksamhet finansieras av staten. År 2021 får Mellersta Österbotten en finansiering på 365 775 euro och år 2022 ungefär 1 000 000 euro. Det temporära beredningsorganet godkände budgeten, men dess dispositionsplan kommer att preciseras under hösten.

Vid mötet presenterade Soites kommunikationschef Suvi Melender-Lågland kommunikationsplanen för välfärdsområdets beredningsskede. Det temporära beredningsorganet godkände kommunikationsplanen utan ändringar. Kommunikationsplanen publiceras på välfärdsområdets webbsida. Mellersta Österbottens välfärdsområde fortsätter under namnet Soite, men Soites varumärke kommer att förnyas så att det motsvarar det kommande välfärdsområdets behov.

Personalen överförs som överlåtelse av rörelse

 Personalen i det nya välfärdsområdet som inleder sin verksamhet 1.1.2023 överförs från Soite, Räddningsverket, tre verksamhetsenheter vid Kårkulla samkommun och kommunernas skolkurator- och skolpsykologtjänster. Personalen överförs till det nya välfärdsområdet som överlåtelse av rörelse som s.k. gamla arbetstagare. Det temporära beredningsorganet följer principerna i samarbetslagen.

Välfärdsområdet grundar ett temporärt samarbetsorgan för sin mandatperiod. Samarbetsorganet kommer att ha jämn representation för kommunbranschens tre huvudavtalsorganisationer.

Ta en titt också på dessa