Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Beredningsorganet för Mellersta Österbottens välfärdsområde hade möte onsdag 20.10.2021. För första gången var också presidiet för den politiska uppföljningsgruppen som följer beredningsarbetet närvarande: Sari Innanen (ordförande), Boris Nygård (första vice ordförande) och Matti Mustajärvi (andra vice ordförande). Mötet ordnades i god anda.

Det temporära beredningsorganet deltar i att arrangera regionvalet 

Det temporära beredningsorganet utsåg Minna Korkiakoski-Västi till sekreterare för välfärdsområdesvalnämnden och Eija-Liisa Heikkilä till ersättare samt till det tekniska sekretariatet ledningens sekreterare Piia Andersson och till ersättare förvaltningssekreterare Mia Lukkarila. Välfärdsområdesvalnämnden har till uppgift att fastställa kandidatuppställningen och valresultatet vid välfärdsområdesval. I enlighet med det temporära beredningsorganets beslut bestäms arvodet för välfärdsområdesvalnämndens sammanträde på samma sätt som arvodet för styrelsens eller fullmäktiges sammanträden i Soite.

Ordnandet av laboratorietjänster i välfärdsområdet

Det temporära beredningsorganet godkände för sin del utredningsarbetet i fråga om omorganiseringen av Norra Finlands laboratoriecentral NordLabs verksamhet. Problemet med den nuvarande formen är att den nya lagstiftningen inte känner en affärsverkssamkommun som ägs av flera välfärdsområden.  För att utreda alternativen har medlemmarna i NordLab konstaterat att utredningsarbete är nödvändigt. 

I utredningen har man som alternativ för genomförandet valt välfärdssammanslutning, ett in-house-bolag, ett andelslag och att avveckla affärsverkssamkommunen och överföra verksamheten till välfärdsområdet. Utredningsarbetet görs för utgången av år 2011 under ledning av den politiska uppföljningsgruppen. Slutliga beslut fattas i välfärdsområdenas välfärdsområdesfullmäktige. 

Det ansöks om statsunderstöd för välfärdsområdets IKT-förändringar

Det temporära beredningsorganet beslutade att ansöka om statsunderstöd för välfärdsområdets IKT-förändringar för åren 2021-2026.  Statsunderstöd ansöks om i enlighet med förslaget av de sakkunniga som berett ansökningen om understöd för Mellersta Österbottens välfärdsområde. Mellersta Österbottens välfärdsområde kan anta att totalbeloppet som beviljas området för IKT-förändringar i ansökningsomgångens första fas är ungefär 2-2,5 miljoner euro.

Inledande av samarbete i välfärdsområdets temporära förvaltning 

Det temporära beredningsorganet utsåg personalens och arbetsgivarens representanter till ett temporärt samarbetsorgan vid mötet. Överföringen av personal från samkommunerna och kommunerna till välfärdsområdet förutsätter att överlåtaren, den temporära förvaltningen och förvärvaren genomför samarbetsförfaranden enligt lagen.

Under det temporära samarbetsorganets verksamhetsperiod betonas förberedelse inför insamling av personaluppgifter och instruktioner för förfaringssätten gällande detta i överlåtande organisationer och i förvärvande organisationer. Dessutom betonas ärenden förknippade med den eventuella beredande personalen som kräver samarbete. Personalgrupper har rätt att delta i den politiska uppföljningsgruppens möten. Det temporära organet fungerar tills ett permanent samarbetsorgan bildats för välfärdsområdet. Till personalens representanter utsågs från huvudavtalsorganisationerna: 
JUKO 

Mervi Visti (Satu Seppelin-Kivelä som ersättare) 

Miia Hyytinen-Oinas (Kaarina Röning som ersättare)

JAU 

Markku Kaakko (Irja Kaunisto som ersättare) 

Jaana Heikell (Johanna Ojanperä som ersättare)

Sote rf 

Eeva Hakala (Matti Markkanen som ersättare)

Toni Korkiala (Markku Väli-Harju som ersättare) 

Det temporära beredningsorganet valde följande personer i organet till arbetsgivarens representanter:  

Minna Korkiakoski-Västi (ordförande) 

Jaakko Pukkinen (vice ordförande)  

Eija-Liisa Heikkilä  

Andreas Blanco Sequeiros  

Ta en titt också på dessa