Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Beredningsorganet för Mellersta Österbottens välfärdsområde samlades onsdagen den 8 december 2021. På plats var även ordförandeskapet för den politiska uppföljningsgruppen för beredningsarbetet.

Det temporära beredningsorganets budget för år 2022

Det temporära beredningsorganet godkände budgeten för 2022. Budgeten utgick från medel för beredning av välfärdsområdenas verksamhet som staten beviljat. Enligt förhandsuppgifterna kommer Mellersta Österbottens välfärdsområde att tilldelas 1 151 751 euro för välfärdsområdets beredningsarbete. Vid översynen av budgeten identifierade det tillfälliga beredningsorganet risken för att finansieringen inte skulle täcka alla kostnader relaterade till det förberedande arbetet. Beredningsorganets finansiering stöds av särskild finansiering för Framtidens social- och hälsocentral och ICT-projektfinansiering.

I beredningen behövs information on personalen

Det temporära beredningsorganet behandlade samarbetsförfarandet för utlämnande av information. Till Mellersta Österbottens välfärdsområde överförs från och med 1 januari 2023 förutom Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovård Soite även Mellersta Österbottens och Jakobstadstadsområdets räddningsverk, Kårkullas enheter i Karlebyområdet samt elevvårdens skolpsykologer och kuratorer. Vid överlåtelsen av verksamheten överförs även personalen vid de kommunala stödtjänsterna, som utför minst hälften av arbetsuppgifterna inom välfärdsområdet. En del av personalen kommer att övergå till välfärdsområdena Österbotten och Norra Österbotten.

Som ansvarig för överföringen av personal har beredningsorganet bett kommuner och samkommuner att inom organisationen ordna interna samarbetsförfaranden för överlåtelse av personuppgifter om personalen som ska överföras. Beredningsorganet har uttryckt förhoppningen att samarbetsrutinerna kommer att diskuteras under januari 2022.

Insamlingen av person- och servicerelationsdata är väsentlig för beredningens fortskridande och det första steget mot överlåtelse av verksamheten. Informationen kommer att behövas bland annat för personalplanering inom välfärdsområdet. De uppgifter som ska samlas in är bland annat namn, personbeteckning, löneuppgifter, befattning, bransch och arbetsgivarorganisation. Dessutom samlar man in prognosdata om personalutvecklingen, såsom pensionering och arbetstidsskuld. Angående rapporteringen som behandlar personuppgifter deltar ansvariga beredare och sekreteraren i beredningsorganets HR-beredning.

Specialomsorgerna om personer med utvecklingsstörning överförs till välfärdsområdets ansvar

Beredningsorganet fick höra en rapport om framstegen i beredningen av välfärdsområdet när det gäller specialomsorger på svenska. Det finns för närvarande två specialomsorgsdistrikt i Soite-området. Soite har ansvarat för specialomsorgerna för finskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning, medan Kårkulla har ansvarat för vården av svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. I välfärdsområdet upphör särskilda vårddistrikt och i framtiden kommer välfärdsområdet att ansvara för service för utvecklingsstörda.

Kårkullas boendeservice i Pargas har använts för invånare i Kronoby kommun och några Karlebybor. Även Kårkullas sakkunnigtjänster har använts regelbundet. I huvudsak är svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning har fått specialvårdstjänster vid verksamhetsenheten i Jakobstad. Enligt rapporten ska kontinuiteten för dessa tjänster ses till även i framtiden.

Välfärdsområdesvalet 2022

Välfärdsområdesvalnämnden har påbörjat sitt arbete. Det officiella tillkännagivandet av valet har gjorts i områdets tidningar och på den officiella anslagstavlan. Kandidatlistorna ska vara inlämnade till välfärdsområdesvalnämnden senast 14.12.2021.

Kandidatuppställningen bekräftas 23.12.2021 vid välfärdsområdesvalnämndens sammanträde. Välfärdsområdesvalet ordnas 23.1.2022. Välfärdsområdesvalnämnden avslutar sin verksamhet efter att man bekräftat valresultaten 26.1.2022.

Ta en titt också på dessa