Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade sommaren 2020 finansiering för förnyande av social- och hälsovårdens strukturer så att man kan garantera lika tillgång till social- och hälsovårdstjänster på alla håll i Finland. I Mellersta Österbotten har man utvecklat social- och hälsovårdens strukturer som en enhetlig helhet med projektet Framtidens social- och hälsocentral. I och med vårdreformen övergår ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet från och med början av år 2023 till välfärdsområdena. Genom utvecklingsarbetet har det gjorts förberedelser inför denna ändring. Strukturreformsprojektet avslutas vid utgången av det här året.

Utvecklingsarbete har gjorts aktivt

I utvecklingsarbetet har man berett det kommande välfärdsområdet, dess uppgifter och genomfört åtgärder med hjälp av programmet Ett hållbart Soite för att säkra  finansieringens tillräcklighet i välfärdsområdet. Dessutom har det kommande välfärdsområdets miljöansvar utvecklats. Man har förberett sig på detta genom att utarbeta ett miljöansvarsplan. Vid genomförandet av den beaktas också socialt och ekonomiskt ansvar.

Soites ledning och chefer har fått träning i en mer själv- och kollektivt styrd organisationskultur. Dessutom har kvaliteten på informationen som utnyttjas i ledningen och tillvägagångssätten med anknytning till ledning med kunskap utvecklats för att utveckla kunskapsledningen. Genom åtgärderna har man försökt öka integrationen inom social- och hälsovården och servicens och vårdens effekt.

Med stöd av Strukturreformsprojektet har Soite tagit i bruk ett betydande antal olika datatekniska och digitala lösningar för att utveckla tillvägagångssätt och processer. Med hjälp av dessa reformer förbättras tillgången till tjänster och vård. Samtidigt har man sett till att de som inte kan använda distanstjänster får sin service ansikte mot ansikte också i fortsättningen. I fortsättningen lagras uppgifterna om socialvård i Kanta-arkivet på samma sätt som man har redan i flera år gjort med hälso- och sjukvårdens uppgifter. I utvecklingsarbetet har man berett ibruktagandet av Kanta inom socialvården.

Utvecklingsarbetet fortsätter i projektet Framtidens social- och hälsocentral

Det omfattande utvecklingsarbetet som gjorts inom Strukturreformsprojektet fortsätter i fråga om några åtgärder inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral till slutet av år 2023. I det fortsatta utvecklingsarbetet lär man invånarna i området att använda digitala tjänster. På lång sikt förbättrar dessa tjänster tillgången till service och vård i de situationer där digitala tjänster är lämpliga och ändamålsenliga. Detta gör det möjligt att överföra tyngdpunkten från tunga tjänster till förebyggande och föregripande tjänster. Nyttan och effekten av det utvecklingsarbete som gjorts på servicens kvalitet, effekt och kostnadsnivå konkretiseras på lång sikt.

Ta en titt också på dessa