Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens kommuner, Mellersta Österbottens Idrott rf och Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite delade 26.1.2022 ut erkännandet En hälsofrämjande handling till Perhonjokilaakson Frisbeegolf ry. Erkännandet En hälsofrämjande handling som lanserats i Mellersta Österbotten delas ut årligen till sammanslutningar, föreningar eller företag som genom sin verksamhet har på ett innovativt sätt främjat hälsosamma levnadsvanor hos befolkningen i området. År 2021 låg tyngdpunkten i att främja vardagsmotion som främjar hälsan. 

Frisbeegolf är en gren med verkligt låg tröskel och man behöver inte skaffa mycket utrustning för den. Den nuvarande motionsrekommendationen betonar all slags rörelse och en minskning av stillasittande. Frisbeegolf ökar rörelse i naturen, ökar antalet steg per dag och förbättrar hälsan. Perhonjokilaakson Frisbeegolf ry fungerar på frisbeegolfbanor i fyra kommuner i området. Banorna kan användas för att utöva hobbyn med låg tröskel. År 2021 deltog nästan 2 000 utövare i föreningens officiella tillställningar trots pandemin.       


Erkännandet En hälsofrämjande handling delades ut 26.1.2022 under tillställningen Hyvinvoinnin tila Keski-Pohjanmaalla (Välfärdsläget i Mellersta Österbotten). I tillställningen deltog sammanlagt 41 personer: välfärdsområdets ledamöter, förtroendevalda från kommunerna, tjänsteinnehavare, organisationer, samarbetspartners och andra personer som är intresserade av att främja välfärd och hälsa. Under tillställningen presenterades resultat från välfärdsbarometern, skolhälsoenkäten och FinSote-enkäten från området. Institutet för hälsa och välfärd THL, Kosti ry och Mellersta Österbottens Idrott rf kom med inlägg under tillställningen.
De kommande välfärdsområdena har ett starkt intresse av att främja samarbetet med organisationer, kommuner och andra samarbetspartners för att främja välfärd och hälsa. I arbetet betonas förebyggande verksamhet och tjänster med låg tröskel med målet att öka välfärden, hälsan och funktionsförmågan hos kommuninvånarna, att förebygga sjukdomar och utslagning och att stärka delaktighet. En väsentlig del i detta är främjande av hälsosamma levnadsvanor som till exempel att främja vardagsmotion.


Den regionala välfärdsplanen som redan utarbetats för området kommer att uppdateras utifrån kunskapsledning. Planen innehåller en välfärdsplan för barn och unga, en plan för att främja hälsosamma levnadsvanor, en strategi gällande psykisk hälsa och beroenden och en säkerhetsplan med betoning på förebyggande arbete. Tillställningen Hyvinvoinnin tila Keski-Pohjanmaalla var startskottet för utvecklandet av välfärdsarbete där man betonar regionalt samarbete. 

Ta en titt också på dessa