Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Flexibilitet, klientorientering, öppenhet och pålitlighet. Mod att förbinda sig till ett nytt slags levnadssätt. Utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen är ett plus men ingen nödvändighet. Bland annat sådana färdigheter krävs av en god familjevårdare enligt Soites familjevårdare.

Familjevård möjliggör ett tryggt och vanligt familjeliv för klienter.  I familjevård har klienten möjlighet till tillgivenhet och varaktighet och till mänskliga relationer som ofta varar livet ut. Den erbjuder individuellt och socialt boende i en hemlik livsmiljö. Möjlighet att delta i familjehemmets vardag och familjevårdarens närvaro stöder den vårdbehövandes funktionsförmåga och rehabilitering samt goda livskvalitet.
Familjevården sker i familjevårdarens eller klientens privathem. Den erbjuder olika alternativ till exempel för ordnandet av närståendevårdarnas ledighet och gör det möjligt för klienter att bo hemma längre.
– Det behövs olika slags, helt vanliga människor inom familjevården. Var och en har sina styrkor som familjevårdare eller förstås också sådant man kanske ännu behöver utvecklas i. Uppgiften kräver förståelse och förmåga att växa som människa och förmåga att erbjuda en stabil och trygg vardag, berättar Pauliina Nygård.

Pauliina och hennes make Markus Nygård har fungerat som familjevårdare för barn redan i 14 år. Pauliina tänkte redan som ung att hon skulle någon dag kunna fungera som förälder för ett barn som placerats utom hemmet. För maken Markus var tanken på ett barn som placerats utom hemmet först mer främmande, men så småningom mognade tanken. Ändå har tanken på att sköta och älska ett främmande barn inte känts svår. Paret Nygård sökte sig till PRIDE-utbildning när deras egna barn var tre och sex år gamla.
– Det finns barn som behöver ett hem för en kortare eller en längre tid. Om vi kan erbjuda det åt dem, varför skulle vi inte göra det?

Enligt Pauliina är paret Nygårds vardag en normal familjevardag som varje familjemedlem påverkar på sitt eget sätt. Vardagen innehåller mycket samarbete med olika aktörer och kräver emellanåt mycket tidsplanering.
– Barnen visar sina känslor på många sätt. Emellanåt rasar man och sedan älskar man. Det är en rikedom att leva med barn, att se dem växa och lära sig nytt. Vi hoppas kunna ge varje barn i vår familj en trygghetskänsla och god vägkost för livet, berättar Pauliina.

Vardagen rullar på gemytligt

För Hannu Haukilahti och Eila Ohinmaa som drivit ett familjehem för äldre i sex år tändes gnistan för familjevårdarskapet under Eilas närvårdarstudier. Hemmet hade blivit för stort för två personer. Familjevårdarskapet kändes också som en lämplig sista karriär för båda före pensionsåldern. Enligt Hannu är de färdigheter som krävs av familjevårdare helt vanliga.
– Förmåga att sörja för grundläggande behov, matlagning, hjälpa med tvättning, upprätthållande av trygghetskänslan och att hjälpa med att hålla kontakt med anhöriga samt samarbete med olika aktörer. Det viktiga är en rätt slags inställning till arbete och människor som man har mera av runt omkring en än tidigare, räknar Hannu upp.

Vardagen i Hannus och Eilas familjehem rullar på gemytligt.
– Vardagen är lugn och kretsar kring dagsrutiner: morgonrutiner, kvällstvätt och dagens måltidsrytm jämte matlagning. Det mest utmanande är det större behovet av övervakning som personer med minnessjukdomar har.

Det finns många former av familjevård

Familjevård kan vara kort- eller långvarigt och baserar sig på individuella klient-, vård-, service- och rehabiliteringsplaner. Familjevård kan också genomföras en del av dygnet, antingen dag- eller nattetid. Karlebyborna Sari och Janne Kalliokoski har erbjudit familjevård för äldre dagtid under ett knappt år.
– Vi glädjas över att kunna hjälpa närståendevårdare i deras vardag och hjälpa dem att orka. De äldre ger också glädje för oss, hela familjen. Vår vardag är en god, vanlig vardag och den är social. Vi är som en stor familj som de äldre påverkar på sitt eget sätt. 

Mia Handshy som fungerat som ambulerande familjevårdare i ett år blev familjevårdare när hon såg behovet av familjevård i samband med att en anhörig blev sjuk. Mia ville börja hjälpa andra personer som är i samma situation.- Arbetet som familjevårdare är mycket givande. När man ser hur ens närvaro hjälper och ger trygghet och innehåll både i klientens och i den anhörigas liv, vet man att man gör ett betydelsefullt arbete. Kanske inte så att man får ett utmärkelsetecken, men det här arbetet har en stor inverkan på en familjs liv, konstaterar Mia.  

Det finns behov av nya familjevårdare

 Soite rekryterar kontinuerligt nya familjevårdare för klienter i alla åldrar. Innan en familjevårdare börjar med arbetet bör hen delta i förberedande utbildning som ger tillräckligt med kunskaper och färdigheter för arbetet som familjevårdare. Av den som börjar arbeta som familjevårdare krävs färdigheter som bedöms tillsammans under utbildningen. PRIDE-utbildningar för nya familjevårdare ordnas enligt behov i Soite. Soites nuvarande familjevårdare ser ett stort behov av nya familjevårdare. Pauliina rekommenderar familjevårdens PRIDE-utbildning också om man ännu inte fattat ett klart beslut om att bli familjevårdare.
– Det finns ett stort behov av familjevårdare. Vi rekommenderar att alla intresserade söker sig modigt till utbildningen, för den binder inte till något. Under utbildningen får man mer information om familjevård och man kan fundera över sin egen lämplighet för arbetet, berättar Pauliina.
– Bara man hittar de hem och människor som lämpar sig för familjevård, får vi goda alternativ för boende för äldre, tillägger Hannu.
– Vi rekommenderar familjevårdarskapet till Dig som vill öppna ditt hem för andra och trivs hemma. Det är svårt att hitta en härligare arbetsmiljö! Konstaterar paret Kalliokoski. 

Soite fortsätter att utveckla familjevården

Enligt Hanna Saarinen, serviceområdeschef för Soites klienthandledning och öppenvårdstjänster, vill man öka antalet familjehem och ambulerande familjevårdare i Soites område. Ett av utvecklingsobjekten i projektet Soite 2.0 Framtidens social- och hälsocentral är att stärka och utveckla familjevården och att förenhetliga verksamhetsmodellerna i olika områden när man övergår till det nya välfärdsområdet. Målet är att utveckla olika former av familjevård, både långvarig, kortvarig och intervallvård.

Under de kommande åren 2022-2023 fortsätter Soite att utveckla familjevården under projekthelheten Kotiin (Hem) som hör till Social- och hälsovårdsministeriets projekt Framtidens social- och hälsocentral. 

Blev du intresserad? Kontakta oss så berättar vi mera: 

Familjevården inom barnskyddet, tfn: 040 804 2247Familjevård för äldre, tfn: 040 806 5958

Ta en titt också på dessa