Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tjänster som ordnas hemma hos äldre fungerar som stöd för äldre invånare i Soites område med målet att de äldre ska kunna bo tryggt och så länge som möjligt i sitt eget hem. Utvecklingsarbetet i fråga om tjänster som ordnas hemma hos äldre har fortsatt i Kotiin-projektet i Soite. Målgruppen är äldre invånare i området samt hemvårdens och hemsjukhusets klienter samt klienter inom närstående-, intervall- och familjevård.
Kotiin-projektet fortsätter med det goda utvecklingsarbetet i fråga om tjänster som ordnas hemma hos äldre som gjorts tidigare i Soite och samlar ihop det. Som en ny åtgärd för utveckling har man i projektet inlett utvecklandet av rehabiliteringskompetensen vid Soites enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg och intervallvård. Dessutom har man fortsatt att utveckla den rehabiliterande hemvården vid hemsjukhusen i ådalarna. Under början av året har Kotiin-projektets fysioterapeut Niina Alatalo besökt intervallvårdsenheter med målet att bekanta sig med enheternas verksamhet och kartlägga möjligheterna att utveckla rehabiliteringskompetensen.
Enligt Tuula Rannisto, projektkoordinator för projektet Kotiin (Hem) fortsätter man utveckla rehabiliteringskompetensen genom att i samarbete med rehabiliteringstjänsterna utreda rehabiliteringens möjligheter inom de tjänster som ordnas hemma. Enligt Rannisto är betydelsen av vardagsrehabilitering utpräglad i rehabiliteringen för seniorer. Viktigt är bland annat identifiering av en äldre klients egna resurser, stöd för delaktighet och att stödja den återstående funktionsförmågan.
– Samtidigt bör vårdpersonalens RAI-kompetens stärkas genom introduktion och utbildning. Genom att utöka RAI-kompetensen blir också rehabiliteringskompetensen mer målinriktad och synlig, konstaterar Rannisto.

Nattpatrullsverksamhet startar i ådalarna

Kotiin-projektet fortsätter med det utvecklingsarbete som gjorts under projekthelheten Soite 2.0 för att implementera nattpatrullsverksamheten i ådalarna. Arbetet med att utveckla nattpatrullsverksamheten har varit ett gemensamt pilotprojekt för enheterna inom vården och omsorgen i Perho ådal och Lestijokidalen. Också personalen i området har fått inverka på projektet. Det anslag som fåtts i Soites budget för år 2022 för två nya vakanser möjliggör startandet av nattpatrullsverksamhet i områdena.
– Det beslutades att vakanserna centraliseras inledningsvis till Lestijokidalen så att vi får se hurdant behovet av nattvård är i ådalarna. Efter det kan vi fortsätta med utvecklingsarbetet och utvidga verksamheten också till Perho ådal, berättar projektarbetare Heidi Rosbäck.
Enligt Rosbäck kräver startandet av nattpatrullsverksamhet en gemensam vilja hos vårdens och omsorgens enheter trots de nya vakanserna. När det gäller vårdens och omsorgens enheter i området har personalen i enheter inom hemvård och serviceboende med heldygnsomsorg en nyckelroll i att implementera nattpatrullsverksamheten på ett lyckat sätt.
– Nattpatrullsverksamheten är en stor ansträngning och ett gemensamt projekt som verkar komma i gång under de närmaste månaderna efter ett långt utvecklingsarbete. Utöver två vakanser behöver vi hemmajour för att kunna ordna verksamheten. För att ordna detta ordnas det informationsmöte för personalen och samarbetsförhandlingar under våren.

Utvecklandet av närstående- och familjevård fortsätter i ådalarna

Den rehabiliterande dagverksamheten för äldre utvidgas under hösten 2022 till Perho ådal. Planen är att verksamheten inleds i Vetil och betjänar då också klienter som bor i Kaustby.
Dessutom vill man utvidga familjevård i Soites område genom rekrytering och utbildning. Utvidgandet och utvecklandet av familjevård gäller klienter i alla åldrar och alla Soites verksamhetsområden. Målet är att hänvisa klienter som omfattas av stöd för närståendevård till rehabiliterande familjevård som ordnas dagtid.
Nu vill man också inkludera mentalvårds- och rusmedelsklienter i målgruppen för närstående- och familjevård.
Utvecklandet av närståendevård och familjevård sker i samarbete med organisationer och med en grupp med olika yrkesutbildade personer och erfarenhetsexperter.  Närståendevårdens erfarenhetsexperter har utbildats under våren i området.
Pilke-gruppen som är avsedd för äldre personer som använder rusmedel startade i slutet av förra året, och nu vill man utvidga och fortsätta utveckla den populära gruppverksamheten som fått god feedback som en del av Kotiin-projektet.
Informationsmötena fortsätter i ådalarna. I april ordnas det ett möte i Toholampi och i maj i Vetil.
Kotiin-projektet är en del av Social- och hälsovårdsministeriets Tulkoti-projekt som hör till projekthelheten Framtidens social- och hälsocentral.

Ta en titt också på dessa