Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Familje-Luren är tillgänglig på numret 06 826 3011 på måndagar, torsdagar och fredagar kl. 8-12 och på tisdagar och onsdagar kl. 12-16.

Genom Familje-Luren engageras yrkesutbildade inom social- och hälsovården snabbt i barnets ärende. Genom att reagera på förändringar i ett barns vardag i ett tidigt skede kan man stärka barnet och familjen inför dessa och förebygga att svårigheterna hopar sig.

Dessutom kan barnfamiljer också kontakta oss genom Hjälp-knappen. Hjälp-knappen är en digital kanal med låg tröskel som finns på www.soite.fi/apunappi, och via den kan man kontakta servicehandledningen för barnfamiljer. Den som lämnat meddelandet kontaktas per telefon inom 1-3 vardagar.

Du kan kontakta oss via Familje-Luren eller Hjälp-knappen till exempel när:

  • du är orolig över något som har med din familj att göra men vet inte vem du ska kontakta
  • du vill ha stöd i samband med fostran eller parrelation
  • du är orolig över en minderårigs beteende eller sinnesstämning
  • du är orolig för hur du ska orka i föräldrarollen.

Familjehandledning med låg tröskel och Nepsy-rådgivning

Två nya tjänster har öppnats i samband med servicehandledningen för barnfamiljer; familjehandledning med låg töskel för familjer i behov av stöd i föräldraskapet och i hanteringen av vardagen som barnfamilj, och Nepsy-rådgivning för familjer med ostrukturerad, splittrad vård, utvecklingsförseningar eller beteendeutmaningar hos ett barn. Nepsy-rådgivning är en bastjänst och riktar sig i första hand till familjer där barnet som uppvisar symtom ännu inte har en vårdande part. Vid Nepsy-rådgivningen utreds barnets och familjens situation tillsammans med föräldrarna genom Föra barnen på tal-samtal, föräldrarna stöttas genom utbildning i pedagogisk terapi och metoder för stöd i vardagen, och vid behov styrs de till rätt service eller vårdtjänst.

Man styrs till familjehandledning med låg tröskel och Nepsy-rådgivning via Familje-Luren eller Hjälp-knappen.

Utveckling i samarbete med Itla

Soites familjecentertjänster och Karlebys utbildningstjänster har haft ett nära samarbete med stöd av Itla (Itsenäisyyden juhlavuoden lasten säätiö) sedan mars 2020. Hösten 2021 gick Vetil kommun med i samarbetet.

Målet är att utveckla småbarnspedagogik, undervisning och social- och hälsovårdstjänster som fungerar så bra som möjligt tillsammans, samt tjänsterna inom tredje sektorn. Man kan även tala om tvärsektoriellt arbete, där målet är familjevänliga tjänster som reagerar i ett tidigt skede och stöder en smidig vardag. Det långsiktiga målet är att flytta tyngdpunkten från användningen av åtgärdande tjänster till förebyggande tjänster. Den röda tråden för tjänsterna är Föra barnen på tal-metoden och -servicemodellen, som tillsammans med Familje-Luren utgör servicemodellen för barnfamiljer.

Grundtanken med servicemodellen för barnfamiljer är att vuxna nära barnet uppmärksammar de förändringar som påverkar barnet och identifierar riskfaktorer (t.ex. allvarlig sjukdom, skilsmässa, ekonomiska svårigheter, psykiska problem och missbrukarproblem hos en familjemedlem) och stannar upp för att granska hur barnets dagliga liv fungerar och planera det nödvändiga stödet för det.

Soites familjecentertjänster och Karleby bildningscentral har åtagit sig att använda servicemodellen. Servicemodellen kommer i framtiden att implementeras brett inom familjetjänsterna, kommunernas utbildningstjänster och tredje sektorn

Ta en titt också på dessa