Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites nya webbplats har byggts upp i över ett år, och hela webbplatsen har nu publicerats. Soite erbjuder ett stort antal olika social- och hälsovårdstjänster, och det finns därför mycket innehåll på webbplatsen. Det har därför fästs särskild vikt vid olika sökfunktioner: utöver meny och en traditionell sökfunktion finns det också bland annat en alfabetisk tjänsteförteckning och möjlighet att söka enhet. För att betona klientens synvinkel har huvudmenyn byggts upp enligt serviceindelningen och inte enligt organisationsstrukturen. På webbplatsen har det byggts upp flera förbättringar och många integrationer med olika system, till exempel tjänsten Suomi.fi.

Också innehållet om coronaviruset har flyttats till den nya soite.fi-webbplatsen, och målet är att slopa den separata coronawebbplatsen under sommaren.

På den nya webbplatsen öppnas det också en DigiSoite-helhet tack vare vilken alla digitala tjänster som Soite erbjuder och de nationella digitala tjänsterna inom social- och hälsovården finns på en och samma sida. Målet med DigiSoite är att göra det ännu lättare än tidigare för invånarna att uträtta ärenden digitalt. DigiSoite-helheten främjar tillgången till digitala tjänster och gör det lättare att hitta dem.

Ett utkast till webbplatsen, dvs. en betaversion publicerades på våren, och under perioden 8.3 – 31.5.2022 kunde de som besökte webbplatsen ge respons på utkastet. På allmän nivå har de som gett respons förhållit sig positiva till de ändringar som gjorts. Tydligheten har berömts, men en del har också kommit med kritik. När det gäller innehållet lyftes det fram behov av att gallra och förenkla texter och att göra det ännu lättare att hitta information. Några exempel på respons:

  • Förnyelsen är visuellt lyckad, mycket bättre än den tidigare versionen.
  • Sidans tydlighet, och härifrån är det lätt att hitta information.
  • Informationen har ny framställts exceptionellt tydligt. Det är lätt att hitta information.
  • En tydlig, vardagsspråklig struktur. I huvudsak korta, koncisa och tydliga beskrivningar så som principerna för webbtexter och tillgänglighet förespråkar.

Tack till alla som gett respons! Det är fortfarande möjligt att ge respons via Soites webbplats:

Det kan fortfarande förekomma halvfärdighet på webbplatsen, men arbetet med att uppdatera sidorna pågår kontinuerligt. Målet är att fortsätta göra webbplatsen soite.fi allt klientvänligare, tillgängligare och mångsidigare. Soites kommunikationsenhet samarbetar med FPA, och under hösten byggs det upp länkar till FPA:s tjänster som är nära förknippade med social- och hälsovårdstjänster på webbplatsen. I det här skedet är webbplatsen tvåspråkig, dvs. innehållet finns på finska och på svenska. I fortsättningen kommer det också att läggas till en engelskspråkig helhet på webbplatsen.

Ta en titt också på dessa