Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vårdarbristen som är ett problem i hela landet är tydligt också i Soite. För att bevara områdets dragnings- och hållkraft är det viktigt att erbjuda långvariga och ordinarie anställningsförhållanden. I Soite fungerar en Resurscentral som har som uppgift att se till att det finns tillräckligt med reservpersonal för Soites olika enheter. På Resurscentralen arbetar vårdare som fungerar som interna vikarier och som hjälper när enheter har plötsligt brist på personal (t.ex. vid sjukledigheter, utbildningar). På Resurscentralen arbetar också s.k. reservvårdare som hjälper när personal i enheter är frånvarande längre tider (t.ex. semestrar, vårdledigheter).

Soite har haft stor brist på ordinarie vikarier, dvs. interna vikarier och reservpersonal. Upprepade frånvaron som t.ex. semestrar och familjeledigheter ordnas för närvarande i hög grad genom att anställa vikarier från utanför Soite. Detta leder lätt till att det bildas långa och upprepade visstidsanställningar.

Soites styrelse beslutade vid sitt sammanträde 22.6.2022 inrätta 29 nya, ordinarie när- och sjukvårdarvakanser och en vakans som serviceförman på Soites Resurscentral. Målet är att erbjuda så många som möjligt ett ordinarie anställningsförhållande i stället för långa vikariat samt att trygga tillgången på personal vid plötsliga frånvaron genom ordinarie anställningsförhållanden.

Vi ökar möjligheterna att få en ordinarie anställning i Soite. Genom att öka antalet ordinarie vikarier minskar vi situationer där personal hamnar i visstidsanställningar, emellanåt för en lång tid, när de upprepade gånger arbetar som vikarier i olika slags situationer, t.ex. under familjeledigheter, konstaterar Soites verkställande direktör Minna Korkiakoski-Västi.

De nya vakanserna kommer att placeras på följande sätt i Soites verksamhetsområden via Soites Resurscentral:

  • Verksamhetsområdet Vård och omsorg – Enheterna i Karleby, serviceboende med heldygnsomsorg och intervallvård: 6 närvårdare
  • Verksamhetsområdet Vård och omsorg – Perho ådal och Lestijokidalen, serviceboende med heldygnsomsorg, hemvård, allmänmedicinska avdelningarna, mottagning: 8 närvårdare och 1 sjukvårdare
  • Hälso- och sjukvårdens verksamhetsområde – avdelningar och polikliniker: 5 närvårdare och 4 sjukvårdare
  • Verksamhetsområdet för familjernas tjänster och Handikapptjänsternas verksamhetsområde – psykiatri och handikapptjänster: 3 närvårdare och 2 sjukvårdare
  • Stöd för ledningen och stödtjänster för produktionen – Resurscentralen: 1 serviceförman

Genom att stärka och utveckla Resurscentralens system för reservpersonal och genom att centralisera rekryteringen kan man trygga kunnig vårdpersonal för Soite också i framtiden när tillgången på vårdare fortsätter att försämras.

Personalens ställning på arbetsmarknaden förbättras när tidsbegränsade anställningar ersätts med ordinarie anställningsförhållanden. Detta leder till mer stabilitet och kontinuitet i branschen och i personalens liv. Vi tror på att vi får mer sökande och personal till ordinarie anställningsförhållanden, fortsätter Korkiakoski-Västi.

De nya vakanserna ledigförklaras i början av hösten 2022.

Enligt en utredning som gjorts är behovet av ordinarie vikariat större än de 30 vakanser som nu inrättats. Det är sannolikt att det kommer att senare gradvis inrättas fler ordinarie vikariat.

Ta en titt också på dessa