Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Pilke-verksamheten har fått ett gott mottagande i Soites område. Detta framgår av Päivikki Kolmonens färska lärdomsprov i vilket hon undersökt inledandet av Pilke-verksamhet i Soites område. Kamratstödsverksamheten som fungerar med låg tröskel har haft en tydlig plats i livet hos över 60 år gamla klienter som har använt eller använder rusmedel. Numera är Pilke-verksamheten en del av deltagarnas vardag och veckoschema. Samtidigt har verksamheten delvis täppt till den lucka som coronaviruset orsakat.

Pilke-gruppen har haft i medeltal 4-8 deltagare per vecka. Största delen av deltagarna upplevde att Pilke-verksamheten hade haft en positiv inverkan på deras liv. Deltagarna upplevde att gruppen fört med sig betydelsefullhet, samhörighet och en upplevelse av att man är värdefull. För deltagarna var det viktigt att föra fria diskussioner, att träffa de andra deltagarna och att vara tillsammans med de andra. Deltagarna upplevde det också som betydelsefullt att berätta om sitt liv och sina livserfarenheter och att få höra om de andra deltagarnas livserfarenheter.

Deltagarna upplevde att det kändes lätt att komma med i gruppen. Pilke-verksamheten gav rytm och struktur åt veckan. Samtidigt var verksamheten något permanent mitt i alla bekymmer, och deltagare tänkte att ”även om jag blir svagare, så består gruppen och ger trygghet”. Pilke-handledarna ansåg att gruppen möjliggjorde nytt innehåll i livet och en tanke om en själv som en vanlig människa, trots att en del deltagare hade flera årtionden av drickande bakom sig. Gruppen ansågs också lämpa sig ypperligt för personer som önskade annan aktivitet för att ersätta drickande.

Pilke-verksamheten är kamratstödsverksamhet i grupp. Den fungerar med låg tröskel och leds av yrkesutbildade personer. Var och en kan komma med i gruppen fritt utan krav på förändring. Verksamheten är fullständigt avgiftsfri och frivillig. Det är viktigt för Pilke-verksamheten att få äldre personer som använder eller har använt rusmedel att delta och bli delaktiga i gruppen, vilket möjliggör en upplevelse av att de är bra som de är.

Pilke-verksamheten i Soites område är betydande för att det är fråga om den första Pilke-gruppen i en integrerad social- och hälsovårdssamkommun. Kolmonens kvalitativa lärdomsprov beskrev processen med att inleda Pilke-verksamheten i Soites område. Kolmonen undersökte hur deltagarna i kamratstödsverksamheten upplever Pilke-verksamheten, hurdan de upplever verksamheten vara och hur deltagarnas aktörskap såg ut ur grupphandledarnas synvinkel. Kolmonen samlade material till sitt lärdomsprov genom intervjuer, enkäter och observation. Kolmonens lärdomsprov kan läsas på Seinäjoen ammattikorkeakoulus webbplats på adressen:

Ta en titt också på dessa