Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen för Mellersta Österbottens välfärdsområde godkände Mellersta Österbottens och Österbottens utkast till avtal om ordnande och produktion av social- och hälsovårdstjänster välfärdsområdena emellan. Avtalet läggs fram för välfärdsområdesfullmäktige vid dess sammanträde 12.12.2022.

För att uppfylla sitt organiseringsansvar har välfärdsområdena utarbetat ett utkast till avtal där man kommer överens om ordnandet av vissa tjänster i samarbete välfärdsområdena emellan och möjliggör begränsad användning av tjänster över välfärdsområdesgränserna.

Invånarna i Österbotten skulle bland annat ha rätt att använda Mellersta Österbottens samjour, barnakuten och tandjouren. Enligt utkastet till avtal kunde patienter från Österbotten vårdas i två veckor på vårdavdelningar i Karleby. Efter det skulle det förutsättas ett förfarande med betalningsförbindelse av välfärdsområdena.

Förstavårdstjänsterna i Kronoby skulle också i fortsättningen produceras av Mellersta Österbottens välfärdsområde. Inom specialsjukvården skulle patienter från Österbotten styras enligt vårdbehovet för fortsatt vård till Uleåborgs universitetssjukhus. Om patienten inte behöver vård på universitetssjukhus eller om det inte är ändamålsenligt vårda patienten på Mellersta Österbottens centralsjukhus, utreds möjligheten att vårda hen på Vasa centralsjukhus.

I fortsättningen skulle invånarna i båda välfärdsområdena kunna använda bl.a. utvecklingspolikliniktjänster i båda områdena. För att trygga språkliga rättigheter eller av andra särskilda skäl kan specificerade socialvårdstjänster som t.ex. familjerådgivning eller olika boendetjänster skaffas från det andra välfärdsområdet. När det gäller andra tjänster än de som nämnts i avtalet kan de i fortsättningen ordnas i det andra välfärdsområdet med en personlig betalningsförbindelse.

Utöver kontinuerliga gemensamma tjänster har man kommit överens om verksamheten under övergångsperioden. I avtalet har man fäst särskild vikt vid tryggande av kontinuiteten för de nuvarande klient- och vårdrelationerna, av dataskyddet och av klient- och patientsäkerheten i övergångsfasen 1.1.2023-31.12.2023. Under övergångsperioden stöder Mellersta Österbottens välfärdsområde Österbottens välfärdsområde i fråga om vården av befolkningen i Kronoby genom att säkerställa den med hjälp av redan existerande system. Också kontinuiteten för de redan existerande vårdrelationerna tryggas.

Ansökningstiden för Mellersta Österbottens räddningsdirektör förlängdes

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade fortsätta ansökningstiden för Mellersta Österbottens räddningsdirektör. De ansökningar som inkommit hittills beaktas i den fortsatta processen.

Ansökningstiden för tjänsten som Mellersta Österbottens räddningsdirektör pågick 7.9 – 3.10.2022. Tjänsten söktes av nio personer innan ansökningstiden gick ut.

Varumärkesarbetet för välfärdsområdet har inletts

Beredningsarbetet gällande varumärkesförnyelsen i Mellersta Österbottens välfärdsområde har inletts. Målet med varumärkesförnyelsen är att hjälpa Soite att skilja sig ännu bättre från mängden och bli mer känd, att stödja områdets dragningskraft och rekrytering och att skapa en grund för den kontinuerliga strategiska och målinriktade verksamheten inom marknadsföringen.

Varumärkesförnyelsen innebär att Soites visuella utseende och färger förnyas. Soite bibehålls som varumärkesnamn för Mellersta Österbottens välfärdsområde i enlighet med välfärdsområdesstyrelsens tidigare beslut.  Tanken är dock att också bevara det gamla, vilket signalerar för befolkningen i området att Soites tjänster fortsätter och utvidgas till räddningsväsendet: till exempel kan den nya och gamla logon vid behov användas sida vid sida.

I en anbudsprocess på två faser valdes reklam- och designbyrån 358 till partner för Mellersta Österbottens välfärdsområde i varumärkesförnyelsen. Förnyelsearbetet inleds och den slutliga versionen finslipas i samarbete med den politiska ledningen, Soites tjänsteinnehavare och 358-byrån.

Ta en titt också på dessa