Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Eftersom antalet jourställen och patientplatser har minskat och jouren är hårt belastad behövs det innovativa lösningar för att främja öppenvården och stöda möjligheterna att bo och leva hemma. Det väsentliga är att hitta de patienter vars tidiga vård kan främja genomförandet av en smidig vårdkedja. Soites mottagningar för brådskande vård och samjouren har haft goda erfarenheter av verksamhetsmodellen med en jourhavande sjukskötare. Inspirerade av detta ville man utvidga den jourhavande sjukskötarens kunnande också utanför mottagningarna och centralsjukhuset, till förstavårdens verksamhetsmiljö.

Vid Soites förstavårdscentral genomfördes år 2017 intern ansökan till utbildning som jourhavande sjukskötare, och utbildningen genomfördes åren 2018-2019. Efter utbildningen inledde Soite i juni 2019 ett pilotprojekt om en jourhavande sjukskötare i förstavårdsenheten som ligger vid Kannus stationeringsställe i Lestijokidalens område. År 2021 utvidgades pilotprojektet till förstavårdsenheten som ligger vid Vetil stationeringsställe i Perho ådal. Klienter som förstavårdens sjukskötare mött har gett mycket positiv respons på pilotprojektet.

”Enligt respons som fåtts via en undersökning har klienter varit nöjda med den vård de fått hemma. Det de värdesatte i verksamheten var att vården slutfördes genom att till exempel reservera tid för fortsatt vård till hälsocentralens expertsjukskötare eller till exempel genom att sy såret hemma. På så sätt undvek klienter eventuellt en lång resa till jouren och väntan i jouren. Klienten behövde inte heller själv reservera eventuell fortsatt vård. Klienter värdesatte vårdens individualitet, betoning av helheten, yrkeskunnigheten, trygghetskänslan, kontinuiteten i vården och lätt tillgång till service”, berättar Soites förstavårdschef Jukka Palokangas.

De jourhavande sjukskötarnas arbete i förstavårdscentralen består av bedömning av vårdbehov, patienthandledning, vårdhänvisning, ingrepp, genomförande av läkemedelsbehandling och samarbete med olika sakkunniga. En jourhavande sjukskötare gör dessutom nära samarbete med hemvården. Tillsammans med hemvårdens servicehandledare kan man kartlägga klientens servicebehov.

Huvudmålet med verksamheten är att:

  • i och med överföring av uppgifter lätta på läkarnas arbetsbörda genom att utbilda erfarna sjukskötare till ovannämnda uppgifter.
  • genomföra mer omfattande bedömning av vårdbehovet i förstavården utanför sjukhuset
  • producera snabba och kostnadseffektiva vårdkedjor inom hälso- och sjukvårdstjänsterna

Pilotprojektet om jourhavande sjukskötare i förstavården avslutas i slutet av år 2022. Från början av år 2023 etablerar sig verksamhetsmodellen med jourhavande sjukskötare i Mellersta Österbottens välfärdsområde. Soites jourhavande sjukskötare inom förstavården erbjuder då dygnet runt tjänster som främjar öppenvården och som tillhandahålls i hemmet i Lestijokidalens och Perho ådals område. 

Ta en titt också på dessa