Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Utifrån välfärdsområdenas gemensamma beredningsarbete föreslås det att det under andelslaget Tervia som verkar inom social- och hälsovården i norra Finland grundas ett gemensamt bolag som skulle ansvara för färdtjänster. Välfärdsområdesstyrelserna i de norra välfärdsområdena behandlar grundandet av en gemensam reseservicecentral i januari-februari 2023. Efter det går ärendet ännu vid behov vidare till välfärdsområdesfullmäktige för beslutsfattande.

Grundande medlemmar i andelslaget inom social- och hälsovården i Norra Finland är Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Lapplands sjukvårdsdistrikt, Soite och samkommunen för social- och hälsovården i Kajanaland. Medlemskapet i andelslaget överförs till välfärdsområdena, och därmed är ägarna från början av år 2023 Norra Österbottens välfärdsområde Pohde, Lapplands välfärdsområde, Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite och Kajanalands välfärdsområde. Andelslaget fungerar i in-house-ställning och producerar nödvändiga tjänster för sina ägare.

Ungefär 15 000 klienter behöver färdtjänster i de fyra välfärdsområdena. På en månad görs det ungefär 37 000 färdtjänstresor (pandemitiden). Reseservicecentralerna som ordnar transporter i nuläget fungerar på olika sätt i områdena. Transporter har ordnats delvis i samarbete med kommuner.

Målet med reformen är att trygga lagstadgade mobilitetstjänster och att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll i välfärdsområdena. Målet är att utarbeta enhetliga grunder för att bevilja färdtjänster och enhetliga tillämpningsanvisningar för hela området. På så sätt tryggas likvärdig service för alla färdtjänstklienter.

En gemensam central skulle tjäna nordliga Finland

Fördelen med en gemensam reseservicecentral vore minskning av överlappande verksamhet och en möjlighet att öka effektiviteten i förmedlingsverksamheten. Ett centralt mål är att samordna transporter av klienter som är på väg i samma riktning så att de transporteras med ett fordon.

En gemensam reseservicecentral skulle verka i nära samarbete med transportföretagarna som verkar i området.

I första skedet skulle reformen gälla färdtjänster som ordnas utifrån socialvårds- och handikappservicelagen. Klienter kan använda färdtjänster till exempel för att uträtta ärenden eller för resor till arbete eller studier.

Nyttan av reseservicecentralen är ännu större om också ansvaret för att ordna de resor som FPA betalar ersättning för överförs till välfärdsområdena. Detta kan eventuellt ske under åren 2025-2027.

Transporttyper

Persontransporter: Klienten har ett tjänsteinnehavarbeslut om rätt till färdtjänst.  För närvarande är den största gruppen färdtjänstklienter personer som omfattas av handikappservicelagen. 

Resor som FPA betalar ersättning för: FPA betalar reseersättning när en klient reser till offentlig eller privat hälso- och sjukvård och orsaken till resan är en sjukdom, graviditet, förlossning, coronavaccination eller rehabilitering, och klienten har ett beslut om rehabilitering från FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.

Ta en titt också på dessa