Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesfullmäktige godkände 19.12.2022 för sin del samarbetsavtalet för Norra samarbetsområdet. Välfärdsområdena som hör till samma samarbetsområde för social- och hälsovården ska ingå ett samarbetsavtal för varje fullmäktigeperiod.

I Norra samarbetsområdet som består av Kajanalands, Mellersta Österbottens, Lapplands och Norra Österbottens välfärdsområde har Norra Österbottens välfärdsområde Pohde ansvaret för koordineringen. För att avtalet ska träda i kraft krävs att alla fyra välfärdsområden godkänner det. Välfärdsområdesfullmäktige för Pohde, Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite och Lapplands välfärdsområde Lapha godkände samarbetsavtalet 19.12. Kajanalands välfärdsområde behandlar avtalet 20.12.

Syftet med samarbetsavtalet är att trygga arbetsfördelningen, samarbetet och samordnandet mellan välfärdsområdena. Med avtalet främjar man kostnadsnyttoeffektiviteten, produktiviteten, kvaliteten, klient- och patientsäkerheten, ändamålsenligheten, jämlik tillgång, språkliga rättigheter samt fungerande servicekedjor och servicehelheter i social- och hälsovården. I avtalet ingår också principerna för arbetsfördelningen inom specialsjukvårdens operationsverksamhet. Genom samarbetsavtalet säkerställs att en verksamhetsenhet som tillhandahåller social- och hälsovård har tillräckliga ekonomiska och personalresurser samt tillräcklig kompetens för att sköta uppgiften.

Norra samarbetsområdet dvs. det före detta specialupptagningsområdet har långa traditioner av samarbete. Samarbetsavtalet som är i enlighet med den nya lagstiftningen är dock mer omfattande än sina föregångare och beaktar välfärdsområdesverksamhetens större verksamhetsfält. Här finns dessutom, utöver specialsjukvården, utrymme för grundtjänster och för stödtjänster som stöder den grundläggande verksamheten. I det här skedet är avtalet dock i första hand konstaterande och beskriver i huvudsak det redan existerande samarbetsfältet.

Ta en titt också på dessa