Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites nya varumärke har i hög grad byggts upp för personalen och genomförs med utgångspunkt i personalen. I workshopar har Soite-anställdas starka driftighet och yrkeskunniga attityd kommit fram, vilket återspeglas i varumärkesberättelsen och varumärkeslöftet. Arbetet med varumärkesförnyelsen har genomförts i samarbete med design- och reklambyrån 358.

Soites varumärkesberättelse

Varumärkesberättelsen är grunden för all kommunikation i Soite. Varumärkesberättelsen summerar och berättar om de saker och uppfattningar som varumärket Soite vill bli förknippat med. Soites varumärkesberättelse har formulerats på följande sätt:

”Varje människa är värdefull och varje möte värdefullt i Mellersta Österbottens välfärdsområde. Vi känner områdets servicebehov och särdrag. För oss är ett gott liv och en vardag med hög kvalitet mer än bara mål. De är grunden för all verksamhet.

Vår service produceras i samarbete mellan kunniga och engagerade människor. När en klient känner sig välkommen och trygg uppstår det ett mänskligt och personligt möte.

Vi har utvecklat vårt område fördomsfritt och har på många sätt fungerat som pionjärer. Vi är stolta över de resultat vi uppnått. Vi vill fortsätta på denna väg för smidig försökskultur.

Välfärd, en god vardag och en god livskvalitet är det som kännetecknar Mellersta Österbotten – också i morgon.”

Soites varumärkeslöfte

Varumärkeslöftet är Soites löfte om det värde det vill förmedla till sina anställda, klienter och samarbetspartner. Ett gott varumärkeslöfte är målinriktat och inspirerande, och det fungerar då som ledstjärna i arbetet med att utveckla klient- och varumärkesupplevelsen.

Soites varumärkeslöfte sammanfattas med orden ”Klart vi kan”. ”Klart vi kan” är vårt löfte till dig, till mig och till oss.

Det centrala målet med varumärkeslöftet är att vara betydelsefull och inspirerande ur de anställdas synvinkel. De anställda är i nyckelposition när det gäller att förverkliga en god klientupplevelse. Klientupplevelsen avgör i hög grad hur Soites varumärke upplevs. I varumärkeslöftet har vi sökt äkta betydelsefullhet, målinriktning och en positiv inställning i stället för att bara leka med ord.

Ur en klients och invånares synvinkel står varumärkeslöftet för välfärd, en god och lycklig vardag och invånarens egen driftighet och aktivitet. Ur hela landskapets synvinkel återspeglar sig värdelöftet i välfärden, tillväxten och utvecklingen samt samarbetet i området.

Varumärkeslöftets formuleringar

Kan vi ha de lyckligaste invånarna i Finland? Klart vi kan. Varje människa är värdefull och varje möte värdefullt för oss. Med denna attityd skapas välfungerande välfärdstjänster och en lycklig vardag.

Kan vi ha det livskraftigaste området i Finland? Klart vi kan. Människornas energi strålar ut i hela Mellersta Österbottens område. Ett välmående område lockar till sig mer välmående. Också vi understöder denna positiva cirkel.

Målet med varumärkesförnyelsen är att hjälpa Soite att ännu bättre skilja sig från mängden och bli mer känt, att stödja områdets dragningskraft och rekrytering och att skapa en grund för den kontinuerliga, strategiska och målinriktade verksamheten inom marknadsföringen. Helheten sammanfattas i en varumärkeshandbok som publiceras inom en snar framtid.

Löftet ”Klart vi kan” kommer att i fortsättningen vara mycket synligt i Soites kommunikation såväl internt som externt. Runt temat formuleras idéer om olika sätt att lyfta fram löftet.

Ta en titt också på dessa