Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ådalarnas nattpatrullverksamhet är en verksamhet inom hemvården vars mål är att trygga behovet av vård i hemmet nattetid och att stödja hemvårdens basverksamhet. Därutöver kan verksamheten vid behov stödja områdets serviceboenden med heldygnsomsorg.

Enligt Heidi Rosbäck, projektarbetare som ansvarar för att starta nattpatrullverksamheten, är bakgrunden ett omfattande utvecklingsarbete mellan ledning och personal vid de olika enheterna inom vård och omsorg i älvdalarna samt ledamöterna i Soites fullmäktige och klientrådet för äldre i området.

– Det är roligt att vi äntligen kan trygga hemvård dygnet runt i hela Soiteområdet, säger Rosbäck.

Utvidgningen av nattpatrullverksamheten föregicks av ett framgångsrikt pilotprojekt i Lestijokidalen. Pilotprojektet i Lestijokidalen avslutades i februari och fortsätter nu som en verksamhet inom hemvården. Enligt Rosbäck visade pilotprojektet att man med stöd av nattpatrullen kan påskynda utskrivningen av patienter från avdelningar och intervallvårdsavdelningar och göra det möjligt för dem att bo hemma under en längre tid. Dessutom har man med hjälp av nattpatrullen kunnat stödja terminalvård i hemmet och stödja de anhörigas förmåga att orka.

Nattpatrullens klienter har upplevt det som tryggt att åka hem och har hoppats att verksamheten i området ska fortsätta även efter pilotprojektet.

Att starta nattpatrullverksamheten i området kring ådalarna är en del av det pågående Kotiin-projektet som finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Med hjälp av projektet ska tillhandahållandet av jämlik service för äldre förbättras och vård i hemmet nattetid erbjudas i hela Soiteområdet.

Ta en titt också på dessa