Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Rapporten sammanställdes genom att man studerade och analyserade nationella indikatorer och data som erhållits från patient- och klientdatasystem i området, samt genom att involvera Soites verksamhetsområdesledning, anställda, erfarenhetsexperter och patient- och handikapporganisationer i området.

Mätt med indikatorer som mäter nackdelar klarar sig Mellersta Österbotten näst bäst av alla välfärdsområden. Många indikatorer på välbefinnande, från en god sysselsättningsgrad till ett högt födelsetal och den livskvalitet som invånarna upplever, ser bra ut. Men även i det här området finns det personer som har svårt att få komma till vård och som har flera faktorer i livet som ökar deras sårbarhet. Man borde kunna ingripa tidigare vid psykiska problem och ohälsa i barnfamiljer. Svårigheter ackumuleras och kan överskrida generationer om inte cykeln bryts. Risken för marginalisering för unga vuxna har också ökat och nästan en femtedel av områdets ungdomar kommer att hamna utanför studie- och arbetslivet efter grundskolan. Sjuklighetsindexen är höga i Mellersta Österbotten och man borde göra insatser för att förebygga långvariga sjukdomar.

I de workshops som riktade sig till personal och erfarenhetaexperter kom behovet av att ytterligare stärka områdets bastjänster och förbättra servicetillgänglighet och kundorientering upp.

I Soite valde man ut utsatta kund- och patientgrupper vars behandlings- och serviceenheter i regionen har störst behov av utveckling och beredskap. Dessa inkluderar klienter inom mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsterna, klienter inom barnskyddet, multitjänstklienter och äldre personer med dålig munhälsa. Utöver dessa målgrupper kommer de följande årens utvecklingsarbete även att inriktas på andra kundgrupper och de utvecklingsidéer som framkommit under kartläggningsarbetet kommer att tas tillvara. Det är viktigt att sträva efter att minska skillnader i hälsa och välbefinnande samt att säkerställa arbetsförmåga och god livskvalitet för alla invånare i området.

I de workshops som riktade sig till personal och erfarenhetsexperter kom behovet av att ytterligare stärka områdets bastjänster och förbättra servicetillgänglighet och kundorientering upp. Tröskeln för att uppsöka tjänster bör sänkas och en mängd olika hembaserade tjänster bör erbjudas. Det är bra att komma ihåg att runt 12 % av befolkningen i regionen har låga inkomster, så för en del av befolkningen kan även små klientavgifter vara en tröskelfråga när man uppsöker tjänster. Ungefär en tredjedel av de äldre upplever att svåra resor till serviceställen har hindrat deras tillgång till vård, i vilket fall ett bättre utnyttjande av fjärrlänkar, uppsökande tjänster och koncentrerande av besök till samma dagar skulle kunna förbättra möjligheterna för dessa klienter att få de tjänster de behöver.

Huvudmålet med utvecklingsarbetet de kommande åren är att förbättra tillgången till vård och tjänster för klient- och patientgrupper. Åtgärderna riktar sig till målgrupper i utsatt ställning och en positiv särbehandling ges för att säkerställa klienters och patienters jämlikhet i tjänsterna.

Satu Marjakangas

Soites utvecklingskoordinator, Politices magister, geronom, sjukskötare (YAMK)

Bekanta dig med undersökningsarbetet (på finska)

Ta en titt också på dessa