Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser som trädde i kraft i början av året förpliktar till denna anmälningskanal. Med hjälp av kanalen blir Soites verksamhet ännu mer ansvarsfull.

Syftet med lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser är att effektivisera tillsynen av verkställigheten av EU-rätten och den nationella lagstiftningen genom att se till att en person som lagt märke till handlingar som strider mot allmänt intresse kan anmäla sin misstanke på ett tryggt sätt. Den interna anmälningskanalen är alltså ingen allmän responskanal, utan uttryckligen en tjänst som skapats för anmälningar om allvarliga oegentligheter som hör till tillämpningsområdet för lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser.

Den interna anmälningskanalen är särskilt datasäker, och anmälningar kan endast läsas av medlemmarna i en utsedd behandlingsgrupp. Välfärdsområdesstyrelsen för välfärdsområdet har vid sitt sammanträde 3.4.2023 godkänt instruktionen gällande anmälningskanalen. 

Utöver Soites interna anmälningskanal har det också öppnats en centraliserad kanal via vilken till exempel en privat yrkesutövare eller en praktikant som inte har möjlighet att göra en anmälan via Soites interna anmälningskanal kan göra en anmälan om överträdelser eller oegentligheter. Bestämmelserna om den centraliserade kanalen och de behöriga myndigheterna finns i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser. Justitiekanslerns byrå ansvarar för den centraliserade kanalen.

Den centraliserade kanalen: https://oikeuskansleri.fi/sv/visselblasarskydd

Ta en titt också på dessa