Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hjärtpatienter har nytta av regelbunden motion. Regelbunden motion, en hjärtvänlig kost, vikthantering, psykiskt välbefinnande, tillräcklig sömn och rökfrihet är vid sidan om läkemedelsbehandling hörnstenar i behandlingen av kranskärlssjukdom.

Med hjälp av regelbunden motion kan man minska riskfaktorerna som förvärrar kranskärlssjukdomen och till och med bromsa sjukdomen. Om konditionen har hunnit försämras eller om man motionerar för lite, lönar det sig att börja måttfullt och med små steg genom att så småningom öka motionen. Varje steg lönar sig! Den dagliga motionen kan bestå av flera korta stunder av motion. När konditionen blir bättre ska man först öka på motionens längd till 30-60 minuter per dag och först efter det öka intensiteten. En lämplig intensitet motsvarar en rask promenad, och det är bara bra om man blir andfådd.

Till motionsrådgivningen hör ett inledande möte, uppföljningsmöten och ett slutmöte. Vid det inledande mötet görs en kartläggning av nuläget, och klienten sätter upp mål åt sig själv. Vid uppföljningsmöten motiveras och handleds klienten till att uppnå målen. Vid slutmötet görs en bedömning av hur målen uppnåtts, och man planerar fortsättningen. I sin helhet räcker motionsrådgivningen 6-12 månader.

I bakgrunden ligger en utvecklingsdel i utvecklingsprojektet Soite 2.1 och Longlife 2.0-undersökningen, där det forskas i hur verkningsfull motionsrådgivning är när det gäller fysisk aktivitet, livskvalitet och sjukdomsfrekvens hos patienter som har hög risk för en hjärthändelse.

Ta en titt också på dessa