Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vad är sektorsövergripande samarbete och varför behövs det?

Sektorsövergripande samarbete innebär att anställda inom olika tjänster och yrkesområden samarbetar med varandra. Sektorsövergripande samarbete inom vårdtjänsterna inleds i regel med kundens samtycke. Det viktigaste är att arbeta kundorienterat, och att kunden och medarbetarna formar en gemensam förståelse för kundens servicebehov, situation och behövliga tjänster. Social- och hälsovårdslagstiftningen ålägger social- och hälsovårdspersonal att samarbeta. Särskilt multiservicekunder har nytta av sektorsövergripande samarbete, och det  har även de anställda som möter dem i sitt arbete. Sektorsövergripande samarbete behövs i olika stadier av klientrelationen.

I det dagliga arbetet försvåras sektorsövergripande samarbete av bristen på gemensamma mål, visioner och arbetssätt bland medarbetarna, svagt engagemang för sektorsövergripande samarbete, brister i informationsflödet, oklarhet om olika aktörers roller, olika verksamhetskulturer och arbetspraxis samt brådska. Sektorsövergripande samarbete främjas av en positiv inställning till samarbete, gemensamt överenskomna mål, att andras arbete värdesätts, en god atmosfär, tillräckligt med tid och kunskap om andra yrkesverksammas arbete och om de olika lagar som styr arbetet. Det viktigaste är att identifiera de främsta hindren för samarbete och de främjande faktorerna och fördelarna. Hindren för sektorsövergripande samarbete har redan identifierats i Soite, men det är fortfarande nödvändigt att undersöka dem för att vidareutveckla det sektorsövergripande samarbetet.

Hur förverkligas sektorsövergripande samarbete i Soite?

För närvarande är det sektorsövergripande samarbetet i Soite flexibelt och väletablerat även i multiservicekunders situationer. Samarbete sker i kundärenden, på ledningsnivå, men även i utvecklingen av tjänster. Det finns många gemensamma kundrelationsspecifika arbetsgrupper och forum för hälso- och socialtjänstpersonal, där man behandlar kundfrågor samt genomförande och utveckling av tjänster. Dessutom finns multifunktionella arbetsgrupper och samarbetsformer som genomförs mellan Soite och andra aktörer. Inom exempelvis tjänster för barn, vuxna och äldre sträcker sig samarbetet bortom Soite, bl.a. till polisen, FPA, TE-tjänsterna, organisationer och kommuner.

Inom exempelvis tjänster för barn, vuxna och äldre sträcker sig samarbetet bortom Soite, bl.a. till polisen, FPA, TE-tjänsterna, organisationer och kommuner.

Det sektorsövergripande samarbetet mellan vårdtjänsterna är nödvändigt för att få en helhetsbild av kundens situation, för att samordna tjänsterna och för att säkerställa kontinuitet och effektivitet i service och vård. Multiservicekunder har särskild nytta av det. Soite gagnas också av att tjänsterna fungerar bättre och det överlappande arbetet minskar utan att det påverkar servicens effektivitet. Sektorsövergripande samarbete sker också genom att man konsulterar en anställd på en annan tjänst om kundens situation. Det är ett snabbt och lätt sätt att få sektorsövergripande information för att stödja kundens tjänster utan att anvisa kunden att uträtta ärenden hos en annan yrkesperson.

Utvecklingen av multidisciplinärt samarbete och dess betydelse för multiservicekunder

Det sektorsövergripande samarbetet i Soite utvecklas genom att man stärker social- och hälsovårdspersonalens förmåga att bemöta kunder och samarbetsparter på ett kundorienterat sätt samt ökar deras kunskap om vårdtjänsterna. Andra sätt att utveckla det sektorsövergripande samarbetet är till exempel utnyttjande av erfarenhetsexpertis och erfarenhetskunskap vid utvecklingen av tjänsterna. En person som har personlig erfarenhet av klientrelationer och vårdtjänster kan utifrån sin erfarenhet kommentera utvecklingen av tjänsten. För medarbetarna konkretiserar utnyttjandet av erfarenhetsexpertis hur kunder kan uppleva olika situationer och tillvägagångssätt. Kundens deltagande i det egna klientskapet ska möjliggöras, uppmuntras och stödjas på olika sätt under hela kundrelationen. Det är också viktigt att kunderna uppmuntras att presentera sin egen syn på sin situation och sina behov och vilken typ av tjänster de motiverar och vilka tjänster kunden förbinder sig till. Speciellt för multiservicekunder betonas detta när det är nödvändigt att hitta just de tjänster som behövs för att stödja kunden och som kunden kan förbinda sig till. Vi på Soite har en stark vilja att göra detta!

Tuija Tuorila

Soites utvecklingskoordinator

Ta en titt också på dessa