Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Jag har märkt hur viktigt det är att lära sig se gränssnitten där yrkespersonernas tentakler slutar, men där kunden ändå behöver ytterligare information och stöd för att klara sig. Jag har också haft möjlighet att fundera på var den potentiella flaskhalsen för perfekt samarbete finns och hur den skulle kunna tas bort.

I projektarbetet märker man ofta hur viktigt det är att vi har organisationer och föreningar som stödjer det gemensamma kundarbetet. Där yrkesutövarens arbete slutar tar ofta en organisation eller förening över.

Utan yrkespersoner kanske det inte finns kunder till föreningar, men utan organisations- och föreningsarbete skulle människor inte få den extra hjälp som är särskilt viktig i deras liv. Det är en tröst att veta att det finns hjälplinjer, kamratstödsgrupper, mötesplatser, stödpersoner, frivilliga aktörer, vänskap och andra former av stöd som är tillgängliga när en person behöver dem som mest.

Inspirerade av dessa tankar, och medvetna om dem, har vi genom utvecklingen av närstående- och familjevården inom Kotiin-projektet medvetet försökt stärka relationerna med organisations- och föreningsverksamheten i vår region och att stärka kompetensen hos yrkesverksamma i att styra människor till organisations- och föreningsverksamhet.

Jag har också under projektarbetet insett att om yrkespersonerna inte känner igen och känner till föreningars och organisationers verksamhet i området så vet de inte heller hur de ska hänvisa kunder till dem. Därför har tillgången till information ökats genom gemensamma evenemang, och ett organisationsseminarium riktat till yrkespersoner har också skapats, där organisationer och föreningar som arbetar inom närståendevården har presenterat sin verksamhet och de stödformer de erbjuder.

Det är inte bara viktigt att få information, utan det är ännu viktigare att få ett ansikte på och en konversationsanknytning med nya människor som man kan samarbeta med. Yrkespersoner vill känna till och veta vart deras klient styrs och vilken typ av hjälp hen kommer att få därifrån. Även när det gäller familjevården har vi anordnat samma typ av seminarium, där målgruppen även var yrkespersoner och ökade deras kunskaper och uppkomsten av nya samarbetspartners.

För att stödja minnet har vi även skapat en plattform som fungerar i realtid tillsammans med närståendevårdens organisationsfält, där organisationer och föreningar uppdaterar informationen om sin verksamhet. Genom plattformen kan yrkespersoner kontrollera sin information och söka efter lämpliga alternativ för kunder baserat på den uppdaterade informationen.

Den gemensamma tillfälliga plattformen kommer successivt att ersätta den nationella webbplatsen lähellä.fi (lahella.fi/sv-SE), genom vilken alla medborgare kan söka efter evenemang och aktiviteter inom föreningsverksamheten i sitt eget område. Bekanta dig med webbsidan, där kan du redan nu hitta information om förenings- och frivilligverksamhet i ditt område.

Under närstående- och familjevårdprojektet har vi på många sätt kunnat stärka samarbetet mellan yrkespersoner och föreningar och deras rikstäckande paraplyorganisationer. De mest nämnvärda av dessa är gemensamma seminarier, gemensam utveckling av närståendevårdutbildningar, gemensamma bedömningar av kriterierna för beviljande av närståendevård och familjevård i området med tanke på framtida uppdateringsarbete, gemensamma möten och evenemang.

Det finns fortfarande många saker vi kan göra tillsammans, och bara himlen är gränsen för vår innovation!

Jag tror att det här är en ny början på något större och bättre, som vi alla kan utvecklas med, både som människor och som medarbetare.

Tillsammans kan vi göra mer!

Minna Dahlbacka
Projektarbetare
Kotiin-projektet år 2022-2023, Utveckling av närstående- och familjevården
Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

Kotiin-projektet är en del av social- och hälsovårdsministeriets program framtidens social- och hälsovård och finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.

Ta en titt också på dessa