Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Soite 2030-programmet betonas metoder inom distanstjänster och mobila tjänster som tillhandahålls hemma. Dessa håller man på att utveckla. Med hjälp av dessa stärks och förnyas grundtjänsterna, och nya serviceformer introduceras också inom specialsjukvården. Skrivningarna i programmet baserar sig på verkställandet av den strategi välfärdsområdesfullmäktige har godkänt, och välfärdsområdesstyrelsen beslutar om Soite 2030-programmet. 

Under arbetet med att bereda Soite 2030-programmet har det också framkommit frågor som kräver mer omfattande utrednings- och beredningsarbete, och det har inte varit möjligt att lösa dessa i det verkställighetsprogram som nu behandlas. Målet i fråga om tidtabellen för utredningsarbetet är januari 2024.  

Frågor som kräver fortsatt utredning är:

  • en servicestruktur som svarar mot servicebehovet med målet att klienten och patienten alltid vårdas på rätt plats (antalet platser och läge: bl.a. specialsjukvården, de allmänmedicinska vårdavdelningarna, gemenskapsboende, serviceboende med heldygnsomsorg och hemsjukhus- och hemvårdskapaciteten)
  • nätverket av service: ändamålsenlig service och serviceutformning vid de olika Soite-enheterna
  • genomgång av lokaler ur teknisk och ur verksamhetens synvinkel

Soites strategi baserar sig på att nya arbetssätt och serviceformer tas i bruk och på att grundtjänster och tjänster som erbjuds med låg tröskel stärks. Distanstjänster och mobila tjänster gör att också personalens vardag förändras. Ändringen av servicenätet och servicestrukturen innefattar element som kommer för beredning och som förutsätter att omställningsförhandlingar inleds i Soite. Målet med omställningsförhandlingarna är inte uppsägningar, permitteringar, att överföra till deltid eller en minskning av det totala antalet personal. Omställningsförhandlingarna förs vid sidan om beredningsarbetet, och personalen involveras.

Eftersom en del av de åtgärder som föreslås i Soite 2030-programmet kräver fortsatta utredningar, läggs Soite 2030-programmet fram för beslutsfattande i två faser. Det första verkställighetsprogrammet behandlas av välfärdsområdesstyrelsen 30.10.2023. Den kompletterande delen läggs vid behov också fram för välfärdsområdesfullmäktige för behandling i början av år 2024.

Ta en titt också på dessa