Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det nationella programmet Framtidens social- och hälsocentral avslutas vid utgången av det här året. I programmet har man under åren 2020-2023 utvecklat social- och hälsovårdstjänster på basnivå. Tyngdpunkten har legat i att förbättra tillgången till tjänster och samordnandet av dem i enlighet med kundernas behov. Detta kan man uppnå när man utnyttjar en ny slags arbetsfördelning, erbjuder konsultationer av olika yrkesutbildade och högspecialiserade personer samt utnyttjar digitalisering. (Social- och hälsovårdsministeriets meddelande 22.11.2023)

I och med Soites social- och hälsocentralprojekt har man i Mellersta Österbotten tagit i bruk en heltäckande social- och hälsocentral som erbjuder mångsidigt med social- och hälsovårdstjänster för kunden efter att hen tagit kontakt en gång. Soites social- och hälsocentral är inte en enda fysisk enhet, utan tjänster erbjuds digitalt och i olika enheter runtom i landskapet.

I projektet Framtidens social- och hälsocentral har man i Soite gjort heltäckande utvecklingsarbete, och resultatet av utvecklingsverksamheten är att man har genomfört många slags förbättringar i tjänsterna. De centralaste resultaten är:

 1. Tillgången till och kontinuiteten inom vård och tjänster har förbättrats
  • Tillgången till icke-brådskande tider har förbättrats på hälsostationerna, och vården inleds genast vid första kontakten.
 2. Digitala tjänster har utökats, och de utnyttjas allt bättre.
  • Under projektet har man tagit i bruk 12 digitala vårdvägar i Hälsobyn.
 3. Grundtjänsterna inom social- och hälsovården nås med en kontakt
  • Det har utvecklats en gemensam och multiprofessionell kundhandledning, Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning som erbjuder invånare i alla åldrar i området servicerådgivning och servicehandledning när det gäller den egna vården och tjänsterna eller en närståendes vård och tjänster. Målet med Social- och hälsovårdstjänsterna rådgivning är att betjäna kunden med principen för en kontakt så att eventuell hänvisning till fortsatta tjänster sker inom systemet utan att kunden hänvisas från ställe till ställe.
 4. Verkställandet av familjecentermodellen har fortsatt och utvecklats.
  • Servicehandledningen för barnfamiljer har etablerat sig och erbjuder kontaktkanaler som fungerar med låg tröskel (Hjälp-knappen + Familje-Luren) och nepsy-handledning för familjer.
 5. Det går ännu smidigare än tidigare att få rehabiliteringstjänster.
  • Det har tagits i bruk gruppterapier inom missbrukarrehabilitering. Inom vuxenpsykiatriska öppenvården har man tagit i bruk Terapinavigatorn som gör att kunder kommer snabbare till tjänster.
 6. Ett förebyggande och föregripande arbetssätt är i bruk
  • Yrkesutbildade inom social- och hälsovården för också levnadssättet på tal och hänvisar kunder vid behov till kommunens motionsrådgivning.
 7. Det har utvecklats mer tjänster som erbjuds med låg tröskel
  • Inom stödtjänster för arbetslösa har man utvecklat sociala arbetets verksamhetsmodell som fungerar med låg tröskel. Den går ut på att man gör uppsökande arbete och träffar utslagna långtidsarbetslösa kunder för att utreda servicebehovet och för att hänvisa kunden till de tjänster hen behöver.
 8. Kunddelaktigheten har ökat och kundtillfredsställelsen har förbättrats
  • Erfarenhetsexperter används mångsidigt inom social- och hälsovården i Soite och vid utveckling av nya tjänster.
 9. Sektorsövergripande samarbete har ökat
  • För kunder som behöver mycket stöd och tjänster har det utvecklats en mångserviceprocess med hjälp av vilken kunden och hens närstående kan erbjuds samordnade tjänster och stöd i livssituationen.                    

I Soite har utvecklingsverksamheten koordinerats i Soites enhet för forskning, utveckling, innovation, kompetens (FUIK) och delaktighet. Ett stort antal enheter i Soite har deltagit i utvecklingsverksamheten, till exempel hälsocentralmottagningarna, munhälsovården, rehabiliteringstjänsterna, socialservicen för vuxna, familjecentertjänsterna, mentalvårdstjänsterna och servicen vid missbruk, klienthandledningen och öppenvårdstjänsterna, jourtjänsterna, digitala tjänsterna, utbildningstjänsterna, främjandet av hälsa och välfärd, dataadministrationen samt kommunikations- och marknadsföringsenheten.

I utvecklingsverksamheten har också deltagit organisationer, kommuner, skolor och erfarenhetsexperter från området. Det beviljades 4 903 897 € i statsunderstöd för utvecklingsverksamheten.

Mer information om verksamhetsmodellerna och projektplanerna finns i Innobyn (på finska):

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tulevaisuuden-sote-keskus-keski-pohjanmaa

Resultaten från Soites social- och hälsocentralsprojekt har sammanfattats i denna video som finns på YouTube:

Ta en titt också på dessa