Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Dina klient- och patientuppgifter lagras i Kanta-tjänsterna när du anlitar social- och hälsovården. Tillståndet för utlämnande har hittills gjort det möjligt att överföra uppgifter som finns i Kanta-tjänsterna mellan olika aktörer som vårdar dig. I fortsättningen innebär ett tillstånd för utlämnande att också sådana uppgifter som inte finns i Kanta-tjänsterna kan lämnas ut. Sådana är exempelvis uppgifter som registrerats på papper. Information om den här ändringen finns i ett meddelande som finns tillgängligt i MittKanta från och med den 30 november 2023.

När du har gett tillstånd för utlämnande är dina uppgifter överlag tillgängliga för de yrkespersoner som vårdar dig och sköter ärenden gällande dig, oberoende av var uppgifterna har registrerats. Med hjälp av tillståndet för utlämnande kan dina uppgifter överföras till exempel från ett välfärdsområde till ett annat och mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Majoriteten av finländarna har gett tillstånd för utlämnande av patientuppgifter.

Förnyelsen gällande tillståndet för utlämnande grundar sig på kunduppgiftslagen. Lagen revideras för tillfället och syftet med den nya lagen är att hälso- och sjukvården i framtiden inte ska behöva be om separata tillstånd för överföring av uppgifter. I fortsättningen kommer också socialvårdsuppgifter att kunna överföras med ett enda tillstånd för utlämnande.

Läs meddelandet om hur dina uppgifter används och markera att du har läst det i MittKanta

Eftersom tillståndet för utlämnande förnyas får var och en ett meddelande i MittKanta med information om Kanta-tjänsterna och användningen av uppgifterna inom social- och hälsovården. Det här kallas information om Kanta-tjänsterna. Lagen förpliktar till att lämna ett nytt meddelande när det sker ändringar i användningen av uppgifterna.

När du använder MittKanta första gången efter den 30 november 2023 öppnas den senaste informationen om Kanta-tjänsterna efter att du loggat in så att du kan läsa den i ett nytt fönster i webbläsaren. Det går smidigare för dig att uträtta ärenden inom hälso- och sjukvården om du läser meddelandet i MittKanta och markerar att du har läst det.

Du kan uppdatera ditt tillstånd för utlämnande eller ge ett tillstånd för första gången efter att du har markerat att du har läst meddelandet om användningen av dina uppgifter i MittKanta.

Tillstånd för och förbud mot utlämnande som har lagrats i MittKanta överförs senare till Soites patientdatasystem

Om du har gett tillstånd för utlämnande av patientuppgifter 2023 eller tidigare finns det anledning att uppdatera tillståndet. Det uppdaterade tillståndet för utlämnande gör det möjligt att överföra också andra uppgifter än sådana som lagrats i Kanta-tjänsterna mellan olika aktörer när de ändringar som behövs har gjorts i informationssystemen inom hälso- och sjukvården.

Om du inte uppdaterar tillståndet för utlämnande förblir ditt tidigare tillstånd giltigt. Det gör det möjligt att överföra dina uppgifter som finns lagrade i Kanta-tjänsterna som hittills.

Det är frivilligt att ge och uppdatera tillståndet för utlämnande. Du kan sköta tillståndsärenden behändigt i MittKanta.

Genom ett förbud mot utlämnande kan du fastställa vilka av dina recept-, patient- och klientuppgifter inte får lämnas ut till andra tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster. Du kan ge eller uppdatera tillstånd för utlämnande eller meddela ett förbud mot utlämnande i MittKanta. Du kan sköta tillstånds- och förbudsärenden också när du anlitar social- och hälsovården.

Den nuvarande versionen av det patientdatasystem Soite använder gör det inte möjligt att ta i bruk den förnyade förbudsblanketten. Därför syns inte de förbud som har meddelats, ändrats eller återkallats efter 2.1.2024 via MittKanta ännu inte i Soites patientdatasystem. Förbud kan inte heller meddelas eller återkallas inom hälso- och sjukvården. Uppgifter rör sig via Kanta i enlighet med de förbud som har meddelats. Förbuden kommer att överföras till Soites patientdatasystem under senare delen av våren 2024.

På grund av den ovan beskrivna situationen kan en yrkesperson i Soite inte kontrollera kundens förbud när hen lämnar ut uppgifter utanför Kanta (till exempel begäran om information som andra hälso- och sjukvårdsorganisationer framför direkt från Soites patientdataarkiv).

Vid andra än Kanta-utlämnanden ber man om patientens specificerade samtycke när uppgifter lämnas ut till en annan personuppgiftsansvarig.

Så småningom kommer uppgifterna att röra sig även inom socialvården

Nu kan tillstånd för utlämnande ges i MittKanta även gällande klientuppgifter inom socialservicen. Det är ett annat tillstånd än tillståndet för utlämnande av patientuppgifter som är i bruk inom hälso- och sjukvården. Tillståndet för utlämnande av uppgifter inom socialservicen gör det möjligt att överföra dina klientuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna mellan olika aktörer inom socialvården när socialvårdsaktörerna har gjort de ändringar som behövs i sina informationssystem.

I Soite börjar socialservicens uppgifter synas i MittKanta först under hösten 2024.

Mer information:

Mer information ges av: tietosuojavastaava(at)soite.fi

Länkar

Ta en titt också på dessa