Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Enkäten skickades till 946 75-åringar och 523 80-åringar, det vill säga totalt 1469 invånare. Det kom 727 svar på enkäten. Svarsfrekvensen var 49,5 procent. Tack till alla svarande! Alla svarande hade inte svarat på alla frågor, så antalet svar var lägre i vissa frågor.

58 procent av de svarande var från Stamkarlebys område. Resterande 42 procent fördelade sig på andra orter inom välfärdsområdet. Majoriteten av de tillfrågade i båda åldersgrupperna (76 procent av 75-åringarna och 64 procent av 80-åringarna) bor tillsammans med en make/maka/annan person. Nästan 90 procent av alla svarande bor i ägarbostad och majoriteten (64 procent) har ett egnahemshus som bostadstyp.

De flesta av de svarande (75,5 procent, N=716) bor mindre än 5 kilometer från service (såsom affärer, hälsocentral etc.). Dock bor 11 procent av denna grupp mer än 10 kilometer från service. I båda åldersgrupperna är användningen av hemvård och stödtjänster fortfarande låg. Majoriteten av de svarande använde ännu inte alls hemvård eller stödtjänster. Av stödtjänsterna använde de svarande mes städtjänsterna.

Gemenskapsboende som boendeform uppfattades fortfarande att döma av enkäten som främmande. Trots detta har hälften av 75-åringarna och 46 procent av 80-åringarna tänkt att de någon gång kommer att bo i gemenskapsboende (N=680). 34 procent av de svarande (N=527) vill att boendet ska förverkligas senast inom fem år.

Svaren visade också att båda åldersgrupperna värdesätter att bo självständigt hemma så länge som möjligt, så länge deras funktionsförmåga och hälsotillstånd tillåter. De flesta av de tillfrågade anser att frågor som rör deras hälsotillstånd, nedsatt funktionsförmåga och allt för tunga underhållsarbeten i den nuvarande bostaden kan vara de viktigaste anledningarna till att man i framtiden kan vilja flytta till gemenskapsboende.

De flesta av de tillfrågade (56,5 procent, N=629) tror att orten de skulle vara villiga att flytta till för gemenskapsboende skulle vara Stamkarleby. Främst vill de flesta av de svarande i framtiden bo i gemenskapsboende på den ort där de nu bor.

I de öppna svaren hoppades man att gemenskapsboendenas verksamhet skulle omfatta t.ex. motionsverksamhet, utomhusvistelse och vistelse i naturen, andaktsstunder, hantverk, kulturverksamhet, musik i dess olika former, spel, gemensamma aktiviteter/evenemang, klubbverksamhet, gemensam matlagning, gemensamma resor/utflykter.

I de öppna svaren framfördes förhoppningen om att man i framtiden skulle kunna bo på sin egen ort i gemenskapsboende. Gemenskapsboenden önskas också bli så stadigvarande som möjligt och man hoppas att gemenskapsboendet ligger nära service.

Gemenskapsboendet önskades i allmänhet ge möjligheter att använda olika tjänster enligt eget val, såsom städning, måltider, inköp, tvätt, hälso- och sjukvård etc. Man hoppades på hjälp med vardagliga aktiviteter, motion och hygien. Det upplevdes som viktigt att kunna använda sitt eget modersmål och bli förstådd.

När det gäller lokalerna är önskemålen att de ska vara hemtrevliga, tillräcklig storlek på lägenheten, trygghet och hinderfrihet, möjlighet till egen matlagning, att lägenheten är i gott skick, möjlighet till bastubad och gemensamma samlingslokaler. Förhoppningen var att kunna fortsätta bo tillsammans med sin make/maka i samma lägenhet.

Beträffande det sociala umgänget i det gemensamma boendet hoppades man på t.ex. god stämning, sällskap vars fysiska tillstånd ligger på samma nivå och vänner, kamratstöd, tolerans, integritet och att man också får vara för sig själv lagom mycket.

Vi kommer att använda svaren på enkäten i utvecklingsarbetet för gemenskapsboenden. Vi fick med tanke på framtiden viktig information om önskemål gällande lokaler, läge och verksamhet samt service. Utifrån svaren på enkäten kan man också konstatera att det borde finnas fler möjligheter till gemenskapsboende i vårt välfärdsområde i framtiden än det finns idag.

Undersökningen genomfördes som en del av Finlands program för hållbar tillväxt och projektet för Mellersta Österbottens hållbara tillväxt RRF. Tanja Tikkakoski arbetar som utvecklingskoordinator för gemenskapsboendets verksamhetsmodell inom RRF-projektet.

Ta en titt också på dessa