Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

– Idag ser vi att kamrathandledare är ett viktigt tillskott till den expertis som yrkesverksamma har. Kamrathandledare kan ge praktiska perspektiv och tips som yrkespersoner kanske inte kan erbjuda. För ungdomarna gör kamratverksamhet å sin sida det möjligt för dem att dela med sig av sina egna erfarenheter med andra som har upplevt liknande problem. Som bäst ökar kamratverksamheten ungas upplevelse av att bli hörda och sedda, vilket kan bidra till att förebygga marginalisering, säger socialhandledare Mirka Toivola

Tidigare har 1–2 av Soites socialhandledare varit involverade i den gemensamma gruppverksamheten. Med en kamrathandledares medverkan kan den ena socialhandledarens arbetsinsats överföras till annat mentalt hälsoarbete för unga.

Målet med social rehabilitering för unga vuxna är att främja klientens funktionsförmåga och livskvalitet, samt att ge stöd för självständigt boende och för att ta hand om sin egen hälsa. Rehabiliteringen är att man går vid en mentalvårdsklients sida i klientens liv. Som en del av rehabiliteringen anordnar Soite gemensamma gruppaktiviteter i lokalerna på Kaustargatan i Karleby 1-2 gånger i veckan: på tisdagseftermiddagarna träffas man mer avslappnat för fika och spel, och varannan torsdag åker man på utflykter och provar nya idrottsgrenar i en aktivitetsgrupp.

Rehabiliteringsklienterna är i åldern 18–25 år och kamrathandledarna är också unga vuxna under trettio. Ett uppdragsavtal görs upp med kamrathandledarna och de får ersättning för sitt arbete. Kamrathandledarna har möjlighet att fortsätta med Soites erfarenhetssakkunnigutbildning, vilket ger dem kompetens att arbeta som erfarenhetssakkunniga i Soite.

Ta en titt också på dessa