Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites bokslutsprognos för 2023 är klar, men bokslutsarbetet pågår fortfarande. Resultatet kommer att bekräftas inom de närmaste veckorna. Redan nu kan man dock se att det förutspådda underskottet på 10 miljoner euro kommer att bli betydligt större än väntat och kommer att realiseras på nivån 22 miljoner euro.

Ökningen bygger på kostnadsökningar för både personalkostnader och köptjänster, som eskalerade i retroaktiva rater i och med att bokföringsposterna bereddes i december. En enskild betydande ökning riktades mot ökningen av semesterlöneskulden. Jämfört med tidigare erfarenheter var den totala social- och hälsovårdskostnadsökningen 2023 exceptionellt stor.

Medlen för att balansera ekonomin för 2023 var inte tillräckliga och förverkligades inte på den förutsedda nivån. Det ökade servicebehovet inom social- och hälsovården, löneavtalet som genomfördes under sommaren och de höga prisökningarna för inköp av tjänster ledde till att den resulterande kostnadsökningen inte i tillräcklig utsträckning kunde beaktas i budget och prognos. De korrigerande åtgärderna, utnyttjandet av digitaliseringen eller förenklingen av servicestruktur och servicenät gick för långsamt för att påverka det ekonomiska resultatet. I dessa avseenden kommer nu arbetet och förnyelsen att fortsätta i en accelererad och koncentrerad takt.

Ännu mer uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa produktivitet och effektivitet och öka kostnadsmedvetenheten. Användningen av digitala tjänster och fjärrtjänster bör ökas ytterligare och mobila tjänster bör utökas istället för traditionella tjänster. Förändringarna kring servicestruktur och servicenät kommer till beslutsfattande redan i början av året. Soites ledningssystem måste också utvärderas.

Regionstyrelsen kommer att diskutera Soites ekonomiska situation på fredagens extrainsatta möte. Regionstyrelsens utgångspunkt är att se till att anslagen i 2024 års budget inte överskrids och att komma överens om åtgärder som snabbt inleds för att bringa ekonomin i balans och säkerställa resursstyrning och -förvaltning. Genomförandet av de åtgärder som beslutats i ekonomi- och verksamhetsplanen 2024 och programmet Soite 2030 påskyndas, en ekonomiskt ansvarsfull förvaltning betonas och välfärdsområdesstyrelsen bedömer behovet av att inleda beredningen av nya åtgärder.

Den finansiering som staten beviljar välfärdsområdena är stram och oflexibel och kräver betydande besparingslösningar från alla områden.

Vården och säkerheten för kunder och patienter säkerställs under alla omständigheter.

Ta en titt också på dessa