Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Målet med förnyelsen av servicestrukturen i Soite 2030-programmet är att skapa en servicestruktur i Mellersta Österbottens välfärdsområde där tyngdpunkten förflyttas från tyngre service till lättare service som ordnas med låg tröskel. Med ändringen stärker man service som tillhandahålls i hemmet, service som erbjuds med låg tröskel, serviceboende med heldygnsomsorg och service av intervallvårdstyp genom att överföra personal från specialsjukvården till grundtjänster. Det är viktigt att skapa en struktur där en klient och patient vårdas på rätt ställe både med tanke på vården, ekonomin och vad som är mänskligt. 

Ur personalens synvinkel innebär den lättare servicestrukturen nya arbetsformer. Målet är att fullskaligt utnyttja de möjligheter distans- och digitala tjänster erbjuder och att göra mobila tjänster till en del av vardagsarbetet.

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse behandlade ändringar i servicestrukturen vid sitt sammanträde 12.2.2024. Åtgärderna är nödvändiga på grund av det ekonomiska läget. Utnyttjandegraden på vårdavdelningarna på Mellersta Österbottens centralsjukhus har varit låg de senaste månaderna, och därför är det motiverat att minska på antalet platser, och detta äventyrar inte patientsäkerheten.

På kort sikt innebär ändringarna i servicestrukturen bland annat det följande:

 • Antalet platser på avdelningar på Mellersta Österbottens centralsjukhus minskar på det följande sättet:
  • från kirurgiska avdelningen 7 minskas 12 platser, och avdelningen har då kvar 16 platser
  • från inremedicinska avdelningarna 8 och 9 minskas sammanlagt 4 platser, och avdelningarna har då kvar sammanlagt 31 platser
  • från jour- och diagnostikavdelningen minskas 7 platser, och avdelningen har då kvar 8 patientplatser
  • avdelningsplatser kan också stängas tillfälligt om utnyttjandegraden minskar och stängningen inte försämrar patientsäkerheten
  • de psykiatriska avdelningsplatserna minskas med fem, och antalet psykiatriska avdelningsplatser är i fortsättningen sammanlagt 43.
 • Avvänjningsenheten slutar verka i Porten-fastigheten, och dess fyra platser överförs till avdelning 15. Tillnyktringsvårdens kunder blir en del av samjouren.
 • Kunnandet inom mentalvårdstjänster och service vid missbruk utnyttjas i samjouren som ofta kontaktas i ärenden som gäller problem med psykisk hälsa. Via chatten som finns på Soites webbplats erbjuds handledning och rådgivning med låg tröskel i frågor kring psykisk hälsa.
 • Personal överförs enligt behovet till hemvården, hemsjukhuset rehabiliteringen, gemenskapsboendet och serviceboendet med heldygnsomsorg.
 • Antalet platser inom serviceboende med heldygnsomsorg utökas vid Iltarusko i Kaustby (3 platser) och Tervakartano i Karleby (7 platser)
 • Det är möjligt att utöka antalet intervallvårdsplatser med sammanlagt 6 vid enheterna i Karleby: tre platser till Honkavire och tre platser till Ventus 3-avdelningen.
 • I Perho har det öppnats ett familjehem dit det är möjligt att hänvisa äldre som behöver lång- eller kortvarig omvårdnad.

Med tanke på ändringarna i servicestrukturen inleddes det 20.11.2023 ett samarbetsförfarande för personalen, vilket nu har avslutats.

Förslaget gällande ändring av vårdavdelningarna i Dunkars och Kannus till rehabiliterings- och bedömningsenheter med service dygnet runt i enlighet med socialvårdslagen beslutades remitteras för ny beredning. Ärendet behandlas av välfärdsområdesstyrelsen uppskattningsvis i april efter preciserad beredning.

Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen inleda ett samarbetsförfarande för att bereda förnyelsen av servicenätet. I förnyelsen av servicenätet beskriver man på nytt vad och hur social- och hälsovårdstjänster produceras i framtiden i området. Det talas om enheter och alternativa sätt att få tjänster. Förnyelsen av servicenätet är en del av den fortsatta beredningen av Soite 2030-programmet.

Målet i fråga om tidtabellen är att förslaget gällande servicenätet läggs fram för välfärdsområdesstyrelsen för beslutsfattande vid sammanträdet 8.4.2024 och sedan eventuellt för välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

Föredragningslistorna och protokollen för Soites välfärdsområdesstyrelse och välfärdsområdesfullmäktige kan läsas på webben:

Ta en titt också på dessa