Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soite har beslutat att från och med 1.1.2024 ta ut läkaravgifter för ronder på plats i enlighet med klientavgiftslagen 1201/2020 och klientavgiftsförordningen 912/1992. Avgifter tas ut retroaktivt från och med 1.1.2024 för besök på plats som har gjorts inom serviceboende med heldygnsomsorg eller hemvården.

I månadsavgifterna inom serviceboende med heldygnsomsorg eller regelbunden hemvård ingår inte besöks-, poliklinik-, ingrepps- eller vårddagsavgifter som föranletts av läkartjänster. Sådana är till exempel hälsocentralens årsavgift, jouravgift, MÖCS specialsjukvårdsavgifter, avgifter för tandläkar-, ögonläkar- och privatläkarbesök, avgifter för läkarintyg och andra eventuella avgifter som tas ut på läkarmottagning. De ovannämnda avgifterna ingår inte heller i besöksavgifterna för tillfällig hemsjukvård eller hemservice. Det skickas en separat faktura för läkartjänster som inte hör till månads- och besöksavgifter.

De avgifter som tas ut av klienter och patienter fastställs enligt lagen 1201/2020 och förordningen 912/1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården samt utifrån välfärdsområdet Soites beslut till de delar som klientavgiftslagen ger välfärdsområdet rätt att besluta om avgifter. De avgifter Soite tar ut listas i prislistan över klient- och patientavgifter som välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige har godkänt. Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. (Klientavgiftslagen 2 §)

Klientavgifterna inom social- och hälsovården styrs av följande lagstiftning:

  • Lagen 734/1992 (Finlex uppdaterad lagstiftning) och förordningen 912/1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården
  • Lagen om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1201/2020.

Soites prislista över klient- och patientavgifter har godkänts av välfärdsområdesstyrelsen § 283/27.11.2023 och av välfärdsområdesfullmäktige § 85/4.12.2023.

Ta en titt också på dessa