Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Kundens egen röst blir hörd! 

Hur ofta har vi efter ett mottagningsbesök eller en kontroll suttit och undrat vad det nu igen var som skulle hända härnäst? Eller när en närstående har varit på ett viktigt möte, men hen kommer inte längre ihåg vad som avtalats där. När man gör upp en plan står kunden alltid i centrum – för vem är en bättre sakkunnig än kunden själv när man planerar tjänster eller vård som möter deras behov? På så sätt kan en enhetlig och begriplig servicehelhet byggas upp, istället för flera separata eller parallella tjänster. Målet med planen är att främja kontinuiteten i vården och underlätta samordningen av tjänsterna. Den kan också användas för att säkerställa att det inte blir onödiga avbrott i servicekedjorna.

Har det varit krångligt att hitta informationen? Nu finns det en lösning på det

I utvecklingssamarbetet har vi lyckligtvis nått den punkt där ett hälso- och vårdplansformulär ras i bruk i hälsovårdens patientdatasystem i Soite. När hälso- och vårdplanen är upprättad och uppdaterad på ändamålsenligt sätt får de yrkeskunniga på mottagningen en aktuell bild av klientens situation. Planen innehåller nödvändiga kontaktuppgifter till kundens tjänster, nuvarande medicinering och diagnoser, samt vårdbeslut. Sålunda kan man med en blick på ett blad se all viktig information om planen. Därmed behöver yrkespersoner inte använda resurser och tid för att ta reda på kundens bakgrund, utan kan fokusera enbart på anledningen till att man tar kontakt. Syftet med hälso- och vårdplanen är också att den ska stödja kundens egenvård och fungera som ett verktyg för kontinuitet i vården. Dessutom arkiveras den i Kanta, vilket ger möjlighet att använda planen även i andra hälsovårdorganisationer, oavsett patientdatasystem.

Tillsammans är vi mer 

Lagen förutsätter redan att vi har ett starkt multidisciplinärt samarbete och gemensam planering av tjänster. Utöver hälso- och vårdplanen utvecklar Soite en verksamhetsmodell med utgångspunkt från social- och hälsovårdssektorns aktörer och kunden, så att det i framtiden vore möjligt att få en enhetlig plan. Klienten behöver inte alltid vara multianvändare av flera tunga tjänster, men i samband med bedömningen av behovet av vård eller tjänster kan det ha upptäckts att klienten skulle ha nytta av multidisciplinär planering av vården eller tjänsterna. Den gemensamma planen kan användas i nätverkssamarbete också med andra aktörer, inte bara med social- och hälsovården. Det är bra att komma ihåg att kunden inte alltid behöver tjänster från det offentliga hållet, utan den verksamhet som organisationer eller kommuner erbjuder kan också räcka. Den gemensamma planen stärker också samarbetet mellan yrkesverksamma och andra branscher när ansvar avtalas gemensamt, och på så sätt undviks överlappande arbete.

Blicken mot framtiden

Tyvärr talar social- och hälsovårdens patientinformationssystem än i dag inte med varandra ens på nationell nivå, och därmed är en verkligt gemensam klient- och vårdplan mellan social- och hälsovårdsaktörerna ännu inte möjlig. Alla välfärdsområden står inför samma fråga. Av den anledningen arbetar vi nära tillsammans och försöker använda verksamhetsmodeller som visat sig vara framgångsrika inom andra välfärdsområden. Vi yrkespersoner är i en nyckelposition när vi tänker på och utvecklar sätt att förbättra och effektivisera planeringen och kontinuiteten i kundernas vård och tjänster. Av den anledningen fokuserar man i utvecklingsarbetet också aktivt på att öka de yrkesverksammas förståelse för nyttan av planeringsarbete ur både kundens och organisationens synvinkel.

Niina Rintala
Utvecklingskoordinator
Mellersta Österbotten RRF-projektet

Länkar:

Hälso- och vårdplan – Professionella – Kanta.fi

Vårdplan – EU-hälsovård.fi

Ta en titt också på dessa