Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite har berett ett Soite 2030-program för att precisera hur riktlinjerna i välfärdsområdets strategi och i social- och hälsovårdens servicestrategi samt i beslutet om räddningens servicenivå verkställs i vardagen. Soites allvarliga ekonomiska läge förutsätter dock ett mer omfattande programarbete än det ursprungliga Soite 2030-genomförandeprogrammet.

De ändringar i verksamheten som servicestrukturen förutsätter och samarbetsområdenas gemensamma funktioner kan leda till ändringar i personalstrukturen. Primärvårdens funktioner bör stärkas samtidigt som specialsjukvårdens strukturer görs kostnadseffektivare och ändras så att de svarar bättre mot servicebehovet. Förnyelserna gäller förutom servicestrukturen också nya arbetssätt. Med tanke på det ekonomiska läget finns det skäl att granska personalens placering och antal under förnyelsens lopp.

Omorganiseringar av personalen som eventuellt görs utifrån en granskning av funktionerna och en anpassning av verksamheten på grund av det ekonomiska läget förutsätter ett samarbetsförfarande (4 § i lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden). Följaktligen beslutade välfärdsområdesstyrelsen för Mellersta Österbottens välfärdsområde vid sitt extra sammanträde 13.3.2024 att inleda förhandlingar i enlighet med lagen om samarbete.

Samarbetsförhandlingarna inleds utifrån en förhandlingsframställning som lämnas 18.3.2024. I samarbetsförhandlingarna ingår att lätta på servicestrukturen, vilket har inletts i och med Soite 2030-programmet, samt samarbetsförhandlingar gällande personer som är i ledande ställning. Under förhandlingarna genomförs ett begränsat rekryteringsförbud under vilket rekrytering görs endast via resursenheten. Yrkesgrupper som rekryteringsförbudet inte gäller socialarbetare, psykologer och läkare.

Under samarbetsförfarandet fastställer man närmare hurdana åtgärder som riktas till personalen och åtgärdernas inverkan på arbetsbeskrivningarna. Vid alla åtgärder vill vi försäkra oss om att vi garanterar våra anställda arbete också i fortsättningen trots ändringar i verksamheten. I det här skedet planeras inga permitteringar.

Ta en titt också på dessa