Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites personals välbefinnande kartlades under februari och mars med en digital enkät, som liksom tidigare år genomfördes med hjälp av ett webbverktyg som tillhandahålls av Keva. Med hjälp av enkäten erhölls en heltäckande bild av det nuvarande tillståndet för arbetshälsan för Soites personal. Genom enkäten samlades information om de centrala ämnena för arbetshälsan, såsom hur väl arbetet fungerar, arbetsuppgifter, personalens kraftresurser samt chefers och arbetsgivarens aktivitet.

2 355 personer svarade på enkäten, vilket betyder att svarsfrekvensen var cirka 66,2 (föregående resultat 65,1%). Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetshälsan i Soite har förändrats jämfört med föregående år, dels till det bättre och dels till det sämre.

“Undersökningen genomfördes i Soite i en utmanande tid, då den ekonomiska situationen var svår och samarbetsförhandlingarna började. Trots det hade en del av resultaten förbättrats, men givetvis hade bedömningen av ledningsförfarandet i hela organisationen klart försämrats”, säger personaldirektör Jaana Sandström.

Andra anmärkningar om enkäten

 • 79,7 % av respondenterna rekommenderar Soite som arbetsgivare (föregående resultat 81,3 %).
 • 56,9 % av respondenterna anser att de har tillräckligt med tid för att få arbetet gjort (föregående resultat 48,8 %).
 • 78,6 % av respondenterna upplever att orienteringen i arbetsgemenskapen sköts väl (föregående resultat 77 %).
 • 74,9 % av respondenterna känner sig starka och energiska på jobbet mer än en gång i veckan (föregående resultat 73,7 %).
 • 85,9 % av respondenterna kan använda sina kunskaper och färdigheter mångsidigt på jobbet (föregående resultat 84 %).
 • 82,4 % av respondenterna upplever att de har arbetsenhetens mål klara för dig (tidigare resultat 79,8 %).
 • 80,9 % av respondenterna upplever att det råder en atmosfär av förtroende mellan dem och deras chef (tidigare resultat 79,5 %).
 • 45,7 % av respondenterna får respons från sin chef om hur de har presterat på arbetet (föregående resultat 43,4%).
 • 58,9 % av respondenterna svarade att de haft ett utvecklingssamtal under de senaste 12 månaderna (föregående resultat 54,7%).
 • 63,9 % av respondenterna känner till vilket verksamhetsförfarande organisationen tillämpar när en anställds arbetsförmåga är hotad (tidigare resultat 59 %).
 • 31,8 % av respondenterna upplever att ledningen i organisationen bygger på transparens (föregående resultat 36,2 %), medan 35,7 % av respondenterna upplever motsatsen (föregående resultatet 30,1 % av tidigare resultat).
 • 22,6 % (tidigare resultat 29,8 %) av respondenterna är nöjda med hur hela organisationen styrs, medan 45,6 % (tidigare resultat 35 %) av respondenterna är missnöjda. 31,7 % av respondenterna valde det neutrala alternativet.
 • 81,3 % av respondenterna anser att det är möjligt att kombinera arbete och familjeliv genom olika arbetstidsarrangemang (tidigare resultat 79 %).

Resultaten av enkäten redovisas för personal, ledning och centrala arbetarskydds- och samarbetsparter. På enheterna gås resultaten igenom med personalen under de så kallade Hur mår vi -momenten. Genom att sätta sig in i svaren och ha en gemensam diskussion väljer man ut mål och åtgärder som ska bidra till att utveckla både arbetsgemenskapens verksamhet och det allmänna välbefinnandet i arbetet. Rapporteringen och genomförandet av utvecklingsmålen kommer att följas upp.

Ta en titt också på dessa